Başer, Şerafettin, & İnce, F. F. (2024). Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 14–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895899