Başer, Şerafettin, ve Firdevs Feyza İnce. 2024. “Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği”. Journal of Recreation and Tourism Research 11 (1):14-41. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895899.