Başer, Şerafettin ve İnce, F. F. (2024) “Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği”, Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), ss. 14–41. doi: 10.5281/zenodo.10895899.