Başer, Şerafettin, ve F. F. İnce. “Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 11, sy 1, Mart 2024, ss. 14-41, doi:10.5281/zenodo.10895899.