EKOTURİZMİN ETKİLERİ VE DESTİNASYON AİDİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 239 / PDF İndirme: 214

Yazarlar

  • Eray TURPCU a Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Giresun, Türkiye. (eray.turpcu@giresun.edu.tr)
  • Nazik ÇELİKKANT PASLI Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Giresun, Türkiye. (nazik.celikkanat@giresun.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.43

Anahtar Kelimeler:

Ekoturizm, Destinasyon, Destinasyon Aidiyeti

Özet

Çalışmanın amacı, Giresun ilinde yaşayan yerel halkın ekoturizmin etkilerine (ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel) ve destinasyon aidiyetine ilişkin algılarını ölçmeye çalışmaktır. Ayrıca, yapılan çalışmada yerel halkın ekoturizmin etkilerine yönelik algıları ile destinasyon aidiyeti arasındaki ilişki durumu da incelenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla toplam 500 adet anket dağıtılmış ve toplam 396 adet anket değerlendirmeye alınarak, SPSS 22.0 istatistiksel paket program yardımıyla veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yerel halkın ekoturizmin etkilerine ve destinasyon aidiyetine ilişkin algılamaları orta düzeyin üzerinde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yerel halkın demografik özellikleri ile ekoturizmin etkileri ve destinasyon aidiyeti algılamaları arasında yapılan ilişkisel analizler değerlendirildiğinde, erkeklerin kadınlara oranla ekonomik etkileri daha çok algıladıkları, evlilerin bekârlara oranla daha çok destinasyon aidiyetine sahip oldukları, merkezde yaşayanların ilçede yaşayanlara oranla ekonomik etkileri daha çok algıladıkları, 15-24 yaş arası kişilerin hem 60 yaş ve üzeri hem de 25-59 yaş arası kişilere oranla daha az destinasyon aidiyetine sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda, ekoturizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri ile destinasyon aidiyeti arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

TURPCU, E., & ÇELİKKANT PASLI, N. (2019). EKOTURİZMİN ETKİLERİ VE DESTİNASYON AİDİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 412–424. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.43

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi