Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Çalışmalar sisteme yüklenirken gerekli tüm bilgiler ve çalışmaya ait detyalar sisteme düzgün bir şeklide eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmaya katkı sağlayan tüm yazarların sistem üzerinde üye olmaları ve gerekli üyelik bilgileri (ad, soyad, kurum bilgisi, iletişim bilgileri ve ORCID numaraları) eksiksiz girilmelidir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografik gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 • Çalışmada yer alan özet bölümü amaç, yöntem, veri ve bulgulara odaklanmalıdır. 150-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir.
 • İnceleme ve Yayın Süreci
  I. Atanan editör tarafından çalışmaya dergi kapsamı ve yazım kuralları açısından değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.
  II. Gönderilen her çalışma iki hakem tarafından inceleme sürecine tabi tulmaktadır.
  III. Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilirler, revizyon isteminde bulanabilirler ya da red edebilirler.
  IV. Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur. İstenilen tarih aralığında yazar değişilik istemini tamamlamak zorundadır.
  V. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar(lar) bilgilendirilir.
  VI. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.

Yazar Rehberi

1. The Journal of Recreation and Tourism Research is a peer reviewed journal principally published online, four times a year.

2. Papers that are submitted to the journal should not be under review at any other journal(s).

3. This is a journal focusing on recreation, tourism, business administration, environmental sciences, parks management, economics, communication and considering articles which are written in English and Turkish.

4. The first page of the manuscript should contain the following information.

 • the title of article,
 • the name (s) and institutional affiliation (s) of the author (s),
 • Open Researcher and Contributor ID (ORCID) for each authors.
 • contact information of the corresponding author (s),
 • an abstract of max.250 words.
 • keywords: (minimum 3-maximum 7)

5. Each submission should contain a Turkish and English abstracts.

6. Within the scope of TR Index 2020 criteria, it is required to obtain ETHICS COMMITTEE PERMISSION for research articles and the information about the permission (committee name, date and number) should be stated in the method section of the article. In addition, the ETHICS COMMITTEE PERMISSION document should be sent as an additional document when submitting the article. Ethics committee approval is not required for studies conducted before 2020. However, in these articles, information about the data collection dates should be included in the method section.

(TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir. 2020 yılından önce veri toplanan Araştırma Makaleleri için ise ETİK KURUL İZNİ istenmemektedir. Ancak yine de bu makalelerde yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.) 

7. According to  the reviews sent by the referees; manuscripts may be accepted for publication, or corrections, abbreviations and additional notes may be requested, or manuscripts may be rejected. The author (s) will be notified in regards to all these decisions.

8. All manuscripts submitted to the Journal of Recreation and Tourism Research is sent to the referees after the initial review of the editorial board with respect to formatting and content.

9. The total length of any manuscript submitted should be typed in 1,5 space line and single column for text. The font size should be used 12 (typewritten using Times New Roman fonts)

10. Submitted manuscripts must involve at least one or at most three JEL code (Journal of Economic Literature) at two digit level (i.e., Q11). For the JEL codes which should be chosen according to the subject of the manuscript, the JEL list given in the web address of http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html can be used.

11. All manuscripts must be submitted in accordance with the style of writing specified in the book of “The Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition), 2001″ which was published by the American Psychological Association (APA) Usually, this material is easily accessible in most of the university libraries and it does contain lots of examples for the text references and writing styles.

12. When quoting a source, one must follow each quotation with a citation of the page number. In-text citation requires using “p.” or “pp.” notation in order to give page information.

13. The responsibility of the articles published in the Journal of Recreation and Tourism Research belongs to the author.

14. Copyright (printed or electronic) belongs to the Journal of Recreation and Tourism Research upon acceptance of the manuscript.

15. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s), ORCID and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) etc. must be given on the manuscript.

16. Articles should be submitted as Microsoft Word (either with .doc or .docx file extensions) documents

17. Articles should be written according to the following style guidelines:

 • Paper size: A4 Top: 2,5 cm; Bottom: 2,5 cm; Left: 2,5 cm; Right: 2,5 cm

18. References should be listed alphabetically at the end of the paper.

19. They should be cross- referenced in the text by using the author’s last name and publication date, and page number in the style of (Kaya, 2001, p.35; Allen and Meyer, 2004, p.233), (McGary et al.,2003,p.55).

Sample references are:

Books

Greenberg, J. and Baron, R. A. (1997). Behavior in Organizations (Sixth Edition). New Jersey: Prentice Hall.

Erdoğan, İ. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.

Articles

Rafaeli, A. and Sutton, R. I. (1987). Expression of emotion as part of the work role. Academy of Management Revie.  12 (1), 23-37.

Yavuz, E. ve Tokmak, C. (2009). İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies. 1 (2), 17-35.

Internet Resource

World Bank (2005), Private Participation in Infrastructure Project Databasehttp://ppi.worldbank.org/reports/customQueryAggregate.asp, [Accessed 7.12.2002]

20. Displayed formulae should be numbered consecutively throughout the manuscript as (1), (2) etc., against the right-hand margin of the page.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.