Açık Alan Rekreasyon Faaliyetlerinin Yaşam Doyumuna Etkisi


Özet Görüntüleme: 512 / PDF İndirme: 441

Yazarlar

  • Ramazan DİRLİK Bilim Uzmanı, Ordu / Türkiye
  • Özlem KÖROĞLU Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir / Türkiye

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.91

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Açık Alan Rekreasyonu, Rafting, Yaşam Doyumu

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, açık alan rekreasyon faaliyetlerinin yaşam doyumu üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bununla birlikte, bireylerin açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılma nedenleri, elde ettikleri faydalar ve açık alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin bireyler için öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri elde edebilmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Antalya Beşkonak mevki Köprülü Kanyon Milli Parkına rafting etkinliği için gelen yerli turistler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise katılımcılar arasından “kolayda örneklem” yöntemiyle ulaşılan 390 yerli turist oluşturmaktadır. Anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Ayrıca, hipotezlere ilişkin regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda, rafting etkinliğine katılım nedenleri ile rafting etkinliğinden elde edilen faydalar arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, rafting etkinliğine katılımcıların katılma nedenleri ve elde ettikleri faydaların yaşam doyum düzeyi üzerinde olumlu yönde bir etki bırakmadıkları tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

DİRLİK, R. ., & KÖROĞLU, Özlem. (2021). Açık Alan Rekreasyon Faaliyetlerinin Yaşam Doyumuna Etkisi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 48–72. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.91

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi