Festival Katılımcılarının Motivasyon, Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7129881

Özet

Festivaller düzenlendikleri destinasyonlar açısından önemli turistik çekicilik unsurlarıdır. Festival katılımcılarının özellikleri, motivasyonları, festival memnuniyetleri ve tekrar ziyaret eğilimlerinin belirlenmesi, festivallerin sürdürülebilirliği ve destinasyon rekabetçiliği açısından büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası turisti kendisine çeken dünyanın en önemli hava sporları festivallerinden biridir. Araştırmanın amacı Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali katılımcılarının motivasyonları, memnuniyet düzeylerini ve tekrar ziyaret eğilimlerinin ilişkisel yapısının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen 35 maddelik anket Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali katılımcılarına 15-20 Ekim 2019 tarihlerinde yüz yüze uygulanarak toplam 414 adet anket verisi elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı aracılığıyla analiz edilmiş ve bulgular oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, festival katılımcılarının motivasyon algılarının, memnuniyet algı düzeylerini pozitif yönde etkilediği, motivasyon algılarının, tekrar ziyaret eğilimi algı düzeylerini pozitif yönde etkilediği ve memnuniyet algılarının, tekrar ziyaret eğilimi algı düzeylerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Referanslar

Acar, Y. (2016). Turistlerin sakin şehirleri tercih nedenleri, memnuniyet düzeyleri ve tekrar ziyaret etme niyetleri: Türkiye' deki sakin şehirlerin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.

Alegre, J. and Cladera, M. (2009). Analysing the effect of satisfaction and previous visits on tourist intentions to return. European Journal of Marketing, 43 (5/6), 670-685.

Alexandros A. and Shabbar, J. (2005). Stated Preferences for Two Cretan Heritage Attractions. Annals of Tourism Research, 32 (4), 985-1005.

Ayaz N. ve Apak, Ö. C. (2016). Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 79-94.

Baez, A. and Devesa, M. (2014). Segmenting and profiling attendees of a film festival. International Journal of Event and Festival Management, 5 (2), 96-115.

Baker, D. A. and Crompton, J. L. (2000). Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals of Tourism Research, 27 (3), 785-804.

Bayrak, G. Ö. (2011). Festival motivators and consequences: A case of Efes Pilsen Blues Festival, Turkey. Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22, 378-389.

Bayrakçı, S. (2014). Yerel yemek tüketim motivasyonlarının turistlerin tekrar ziyaret niyetlerine etkisi: Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistler üzerine bir araştırma [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Beckman, E. The impact of motivations and enduring involvement in an adventure tourism setting [Unpublished Doctoral Dissertation ]. University of Tennessee.

Bideci, M. (2014). Hac turizmine katılan Alman ve Rus turistlerin motivasyonları: Myra üzerine bir araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Bigné, J. E. and Andreu, L. (2004). Emotions in Segmentation: An Empirical Study. Annals of Tourism Research, 31 (3), 682-696.

Birdir, S. S., Toksöz, D. ve Bak, E. (2016). Karnavala katılım güdüleri: IV. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı örneği. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 21-39.

Boit, J. C. (2013). The role of destination attributes and visitor satisfaction on tourist repeat visit intentions to Lake Nakuru National Park, Kenya [Unpublished master’s thesis]. Western Illinois University.

Bowen, D. (2001). Antecedents of consumer satisfaction and dis-satisfaction (CS/D) on long haul inclusive tours: A reality check on theoretical considerations. Tourism Management, 22, 49–61.

Chang, J. (2006). Segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in the Rukai tribal area, Taiwan. Tourism Management, 27 (6), 1224-1234.

Chang, W. and Yuan, J. (2011). A taste of tourism: visitors’ motivations to attend a food festival. Event Management, 15 (1), 13-23.

Chi, C.G. and Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29 (4), 624-636.

Choi, T. Y., and Chu, R. (2001). Determinants of hotel guests’ satisfaction and repeat patronage in the Hong Kong hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 20 (3), 277-297.

Choo, H., Ahn, K., and F. Petrick, J. (2016). An integrated model of festival revisit intentions: Theory of planned behavior and festival quality/satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (4), 818-838.

Cole, S. T., and Chancellor, H. C. (2009). Examining the festival attributes that impact visitor experience, satisfaction and re-visit intention. Journal of Vacation Marketing, 15 (4), 323-333.

Crompton, J. L., and McKay, S. G. (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, 24 (2), 425-439.

Çela, A., Knowles-Lankford, J. and Lankford, S. (2007). Local food festivals in Northeast Iowa communities: A visitor and economic impact study. Managing Leisure, 12 (2-3), 171-186.

Dalgıç, A., (2018). Festival ziyaretçilerinin sadakatlerini etkileyen faktörlerin analizi: Adana Portakal Çiçeği Festivali örneği [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Değirmencioğlu, A. Ö. (2001). Fransız turistlerin Anadolu turlarında rehberlik hizmetinden tatmin düzeyleri üzerine ampirik bir inceleme [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dodd, T., Yuan, J., Adams, C., and Kolyesnikova, N. (2006). Motivations of young people for visiting wine festivals. Event Management, 10, 23–33.

Döner, Z., ve Tepeci, M. (2014). Manisa Mesir Macunu Festivali ziyaretçilerinin festivale katılım nedenleri ve memnuniyet düzeylerini etkileyen unsurların belirlenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16.

Duran, E., Hamarat, B. and Özkul, E. (2014). A sustainable festival management model: The case of International Troia Festival. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8 (2): 173-193.

Ekincek, S., ve Aktaş Günay, S., (2017). Yemek konulu festivaller: Gurmefest ziyaretçilerinin Katılım motivasyonlarının değerlendirilmesi. The First International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 19-27.

Eldem, E. (2009). Hizmet sektöründe servqual analizini kullanarak hizmet kalitesinin ölçülmesi ve bir sağlık kuruluşunda uygulama denemesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Esu, B. B., and Arrey, V. M.-E. (2009). Tourists’ satisfaction with cultural tourism festival: A case study of Calabar Carnival Festival’ Nigeria. International Journal of Business and Management, 4 (3), 116-125.

Faulkner, B., Fredline, E., Larson, M. and Tomljenovic, R. (1999). A marketing analysis of Sweden’sStorsjo¨yran musical festival. Tourism Analysis, 4 (3/4), 157-171.

Ferdinand, N., Williams, N. L. (2013). International festivals as experience production systems. Tourism Management, 34, 202-210.

Formica, S., and Uysal, M. (1996). A market segmentation of festival visitors: Umbria Jazz Festival in Italy. Festival Management and Event Tourism, 3, 175-182.

Formica, S., and Uysal, M. (1998). Market segmentation of an international cultural historical event in Italy. Journal of Travel Research, 36 (4), 16-24.

Gagic, S. M., Tesanovic, D. V., Ivkov-Dzigurski, A. C., Pivac, T. D., and Jovicic, A. D. (2013). Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of Serbia. Journal of Food Agriculture and Environment, 11 (1), 1055-1059.

Getz, D. and Frisby, W. (1990). A Study of the role of municipalities in developing festivals and special events in Ontario. Occasional Paper No. 16. Waterloo: University of Waterloo, Department of Recreation and Leisure Studies, 38-44.

Gitelson, R. J., and Crompton, J. L. (1984). Insights into the repeat vacation phenomenon. Annals of Tourism Research, 11 (2), 199-217.

İlban, M. O., Bezirgan, M., ve Çolakoğlu, F. (2016). Termal otellerde algılanan hizmet kalitesi, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Edremit örneği. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 27 (2), 181-194.

Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karaca, O. B., Yıldırım, O., ve Çakıcı, A. (2017). Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına katılan ziyaretçilerin algı ve memnuniyetleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 222-239.

Karagöz, D. (2006). Etkinlik turizmi ve etkinlik turizmi bağlamında yabancı ziyaretçi harcamalarının ekonomiye etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix örneği [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Karpuz, M. (2017). Macera turizm faaliyetlerine katılan turistlerin memnuniyetinin tekrar ziyaret etme niyeti ile ilişkisi: Fethiye örneği [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Keskin, S, N., (2018). Katılımcılarının motivasyonlarına göre pazar bölümlendirmesi: Alaçatı Ot Festivali örneği [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Kızılırmak, İ. (2006). Türkiye' de düzenlenen etkinliklerin turistik çekiciliği olarak kullanılmasına yönelik bir inceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 181.

Kim, H., Borges, M.C. and Chon, J. (2006), Impacts of environmental values on tourism motivation: the case of FICA, Brazil, Tourism Management, 27 (5), 957-967.

Kim, K., Sun, J., and Mahoney, E. (2008). Roles of motivation and activity factors in predicting satisfaction: Exploring the Korean cultural festival market, Tourism Analysis, 13, 413–425.

Kim, S. S., Prideaux, B., and Chon, K. (2010). A comparison of results of three stastical methods to understand determinants of festival participants’ expenditures. International Journal of Hospitality Management, 29 (2), 297-307.

Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K., and Antun, J. M. (2011). The role of money: the impact on food tourists’ satisfaction and intention to revisit food events. Journal of Culinary Science & Technology, 9, 85-98.

Kozak, M. (2001). Comparative assessment of tourist satisfac-tion with destinations across two nationalities. Tourism Management, 22 (4), 391-401.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, M. A. ve Bahçe, A. S. (2012). Özel İlgi Turizmi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, M., and Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off season holiday destination. Journal of Travel Research, 38 (3), 260-269

Lee, C.-K., Lee, Y.-K., and Wicks, B. E. (2004). Segmentation of festival motivation by nationality and satisfaction. Tourism Management, 25 (1), 61–70.

Lee, I., Arcodia, C., and Lee, T. J. (2012). Benefits of visiting a multicultural festival: The case of South Korea. Tourism Management, 33, 334-340.

Lee, Y. K., Lee, C. K., Lee, S. K., and Babin, B. J. (2004). Festivalscapes and patron’s emotions, satisfaction, and loyalty. Journal of Business Research, 61 (1), 56-64.

McDowall, S. (2010). International tourist satisfaction and loyalty: Bangkok, Thailand. Asia Pacific. Journal of Tourism Research, 15 (1), 21-42.

Mohr, K., Backman, K.F., Gahan, L.W. and Backman, S. J. (1993), An investigation of festival motivations and event satisfaction by visitor type, Festival Management and Event Tourism, 1 (3), 121-128.

Moutinho, L. (1987). Consumer Behaviour in Tourism. European Journal of Marketing, 21 (10), 5-44.

Naumann, E., Jackson, D.W. and Rosenbaum, M.S. (2001), How to Implement a Customer Satisfaction Program. Business Horizons, New York: USA, 37-46.

Nicholson, R. E., and Pearce, D. G. (2001). Why do people attend events: A comparative analysis of visitor motivations at four South Island events. Journal of Travel Research, 39 (4), 449-460.

O’Sullivian, D. and Jackson J. M. (2010). Festival tourism: A contributer to sustainable local economic development?. Journal of Sustainable Tourism, 10 (4), 325-342

Oh, H. (1999). Service quality, customer satisfaction, and customer value: A holistic perspective. International Journal of Hospitality Management, 18, 67–82.

Okuyucu, A., and Kılıç, T. (2019). Motives of visitors attending festival events: The case of commemorating Ertugrul Ghazi and Söğüt Festival (Bilecik-Turkey). Social Sciences, 14 (1), 133-150.

Özdemir, G., and Çulha, O. (2009). Satisfaction and loyalty of festival visitors. Anatolia, 20 (2), 359-373.

Özgen, Ö. (2000). Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin genel seyahat motivasyonları ve tatmin olma durumları. Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 22-34.

Öztürk, A. B. (2004). Kızkalesi yöresinde tatilini geçiren turistlerin memnuniyetini etkileyen faktörler [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Park, K. S., Reisinger, Y., and Kang, H. J. (2008). Visitors’ motivation for attending the South Beach Wine And Food Festival, Miami Beach, Florida. Journal of Travel and Tourism Marketing, 25 (2), 161-181

Pizam, A. and Ellis, T. (1999). Customer Satisfaction and Its Measurement in Hospitality Enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11 (7), 326-339.

Raj, R. (2004). The impact of cultural festivals on tourism. Tourism Today,4, 66-77.

Rivera, M. A., Hara, T.and Kock, G. (2008), Economic impact of cultural events: The case of Zora Festival. Journal of Heritage Tourism, 3 (2), 121-137.

Saçılık, M. Y., and Çevik, S. (2018). Determination of the satisfaction levels of" Erdek Time Festival pariıcipants in terms of benefits provided by event tourism. Route Educational and Social Science Journal, 4 (7), 240-251.

Saçlı, Ç, Ersöz, B, ve Kahraman, Ö. C. (2019). Etkinlik katılımcılarının destinasyon imajı algılarının tekrar ziyaret etme eğilimleri üzerine etkisi: Portakal Çiçeği Karnavalı örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28 (1), 178-190.

Savinovic, A., Dr. Sangkyun Kim and Philip Long (2012). Audience members’ motivation, satisfaction, and intention to re-visit an ethnic minority cultural festival, Journal of Travel ve Tourism Marketing, 29 (7), 682-694.

Schonberger, R., and Knod, E. M. (1994), Operations Management: Continuous Improvement. Irwin Professional Publishing.

Scott, D. (1995). A comparison of visitors’ motivations to attend three urban festivals. Festival Management and Event Tourism, 3 (3), 121-128.

Suardana, W., Bendesa, K. G. and Antara, M. (2014). Satisfaction as mediators of the relationship between motivation and loyalty of diving tourists to Bali. E-Journal of Tourism Udayana University, 1(1), 19-35.

Tayfun, A., ve Arslan, E. (2013). Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 191-206.

Thomson, K. and Schofield, P. (2009), Segmenting and profiling visitors to the Ulaanbaatar Naadam festival by motivation. Event Management, 13 (1), 1-15.

Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali. (2019) . http://www.fethiye.gov.tr/19-uluslararasi-oludeniz-hava-oyunlari-festivali-basladi (Erişim Tarihi: 01.08.2019).

Utama, G. B. R. (2014). The motivation and satisfaction of elderly tourists visiting Bali tourism destination Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (18): 10-16.

Uysal, M., Gahan, L., and Martin, B. (1993). An examination of event motivations: A Case study. Festival Management and Event Tourism, 1 (1), 5-10.

Weiler, B., Truong, M., and Griffiths, M. (2004). Visitor profiles and motivations for visiting an Australian wine festival. The First International Wine Tourism Conference, 2-12.

Wu, H. C., Wong, J. W. C., and Cheng, C. C. (2014). An empirical study of behavioral intentions in the food festival: The case of Macau. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19 (11), 1278- 1305.

Yaylı, A. ve Sürücü, Ö. (2016). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yolal, M., Cosma, S. A., and Rus, R. V. (2014). Motivations for attending a film festival: The case of Transilvania International Film Festival. In Trends in Hospitality, Proceedings of the International Conference Entrepreneurship in the Hospitality Industry, 219-227.

Yolal, M., Çetinel, F., and Uysal, M. (2009). An examination of festival motivation and perceived benefits relationship: Eskişehir International Festival. Journal of Convention and Event Tourism, 10, (4), 276-291.

Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26, 45-56.

Yuan, J. J., Cai, L. A., Morrison, A. M. and Linton, S. (2005). An analysis of wine festival attendees’ motivations: A synergy of wine, travel and special events? Journal of Vacation Marketing, 11, 41-58.

Zhang, K. (2007). Understanding Chinese tourists’ satisfaction with their travel experiences in Canada [Unpublished master’s thesis]. Lakehead University, Ontario.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, C. Özdemir, & Saçlı, Çağrı. (2022). Festival Katılımcılarının Motivasyon, Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(3), 61–84. https://doi.org/10.5281/zenodo.7129881

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi