Psikolojik Sermaye, Çevik Proje Yönetimi ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 99 / PDF İndirme: 49

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443152

Anahtar Kelimeler:

Çevik Proje Yönetimi, İşe Tutkunluk, Psikolojik Sermaye

Özet

Psikolojik sermaye ve çevik proje yönetiminin işe tutkunluk üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada psikolojik sermaye, çevik proje yönetimi ve işe tutkunluk arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada 413 bilişim sektörü çalışanına anket uygulanmıştır. Anket formu “Psikolojik Sermaye Ölçeği”, “İşe Tutkunluk Soru Formu” ve ilgili yazın taranarak araştırmacı tarafından geliştirilen Çevik Proje Yönetimini ölçmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, çevik proje yönetiminin hem psikolojik sermaye hem de işe tutkunluk ile anlamlı pozitif ilişkilerinin olduğu ortaya konulmuştur.

Referanslar

Akram, A., Ali, M., & Hassaan, M. (2013). Impact of Job Autonomy On Work Engagement: The Mediating Role of job Crafting In Universities of Pakistan. International Journal of Management Sciences and Business Research, 3(1), 31-44.

Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model of the impact of psychological capital on work engagement and job performance. Career Development International, 23(1), 33-47.

Alper Ay, F., & Keleş, K. (2017). Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Tarzlarının İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performansı Üzerinde Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 193-203.

Ancona, D., Malona, T. W., Orlikowski, W. J., & Senge, P. M. (2007). In praise of the Incomplete Leader. Harvard Business Review, 85(2), 92-100.

Andıç, F. C. (2023). Çalışma Hayatında Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi. Tunceli: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Benlian, A. (2022). Sprint Zeal or Sprint Fatigue? The Benefits and Burdens of Agile ISD Practices Use for Developer Well-Being. INFORMATION SYSTEMS RESEARCH, 557-578.

Çoban, A. (2013). Psikolojik sermayenin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerindeki rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 17-33.

Dingsoyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., & Moe, N. B. (2012). A decade of agile methodologies: towards explaining agile software development. Journal of Systems and Software, 85(6), 1213-1221.

Erkuş, A., & Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Journal of the School of Business Administration, 42(2), 302-318.

Goffman, E. (1961). Encounters: Two studies in the sociology of interaction. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co.

Göktepe, E. A. (2016). Yeni Kariyer Tutumları, Algılanan Yönetici Desteği ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Gülşan, M. N. (2023). Psikolojik Sermaye, Öğrenme Çevikliği ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hackman, R. J., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Addison-Wesley: Reading, MA.

Harraf, A., Wanasika, I., Tate, K., & Talbott, K. (2015). Organizational agility. Journal of Applied Business Research, 31(2), 675-686.

Hicks, R., O'Reilly, G., & Bah, M. (2014). Organisational Engagement and Its Driving Forces: A Case Study In A Retail Travel Organisation With International Outreach. International Journal of Management, 16(3), 1-19.

Holbeche, L., & Matthews, G. (2012). Engaged: Unleashing Your Organization’s Potential Through Employee Engagement. İngiltere: John Wiley & Sons.

Huck-Fries, V., Prommegger, B., Wiesche, M., & Krcmar, H. (2019). The Role of Work Engagement in Agile Software Development: Investigating Job Demands and Job Resources. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences , (s. 7048). Hawaii.

Ivory, C., & Alderman, N. (2005). Can Project Management Learn Anything from Studies of Failure in Complex Systems? Project Management Journal, 5-16.

Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal(33), 692-724.

Karaalioğlu, Z. F. (2019). Aglılanan Örgütsel Destek İle İş Performansı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Bursa: Nobel Yayıncılık.

Kart, N. (2023). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Departmanlarında Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşe Adanmışlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Unesco Gastronomi Şehri Afyonkarahisar'da Bir Araştırma. Afyonharahisar: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kim, I. S., Seo, R. B., Kim, N. B., & Min, A. R. (2015). The effects of positive psychological capital, organizational commitment, customer orientation in clinical nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 21(1), 10-19.

Kottke, J. L., & Sharafinski, C. E. (1988). Measuring Perceived Supervisory and Organizational Support. Educational and Psychlogical Measurement, 48(1), 1075-1079.

Kyselova, O. (2023). The Examination Of The Moderating Role of Psychological Resilience On The Relations of Perceived Work-Life Balance And Job-Related Stress With Work Engagement. İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Luthans, F. (2002a). The need for and meaning positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior(23), 695-706.

Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.

Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford: Oxford University Press.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Reviews Psychology(52), 397-422.

McAvoy, J., & Butler, T. (2009). The role of project management in ineffective decision making within agile software development projects. European Journal of Information Systems, 18(4), 372-383.

McHugh, O., Conboy, K., & Lang, M. (2011). Using agile practices to influence motivation within IT project teams. Scandinavian Journal of Information Systems, 23(2), 59-84.

Mengüç, B., Auh, S., Fisher, M., & Haddad, A. (2013). To Be Engaged Or Not To Be Engaged: The Antecedents and Consequences of Service Employee Engagement. Journal of Business Research, 66(11), 2163-2170.

Michalcea, A. (2014). Leadership, Personality, Job Satisfaction and Job Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 127, 443-447.

Özdipçiner, N. S., & Kalınkara, V. (2005). Konaklama Sektörü Çalışanlarının Örgüte Yönelik Düşünce ve Bağlılık Durumları: Denizli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 82-92.

Rego, P., Lopes, M. P., & Nascimento, J. L. (2016). Authentic leadership and organizational commitment: The mediating role of positive psychological capital. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129-151.

Reitz, H. J., & Jewell, L. N. (1979). Sex, Locus of Control, and Job Involvement: A Six - CountryInvestigation. Academy of Management Journal, 22(1), 68-79.

Rothmann, S. (2010). Factors Associated With Employee Engagement in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 36(2), 29-31.

Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies For Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied,, 80(1), 1-9.

Savur, N. (2013). Otantik Liderlik ve Çalışanların Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Afyonkarahisar: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. https://www.scrum.org/Scrum-Guide adresinden alındı

Serindağ, E. (2022). The Mediating Effect of Psychological Capital On The Relationship Between Authentic Leadership, Burnout and Work Engagement: a Study In The Health Sector. İstanbul: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Spiegelaere, S., Gyes, G. V., Witte, H., Niesen, W., & Hootegem, G. (2014). On the Relation of Job Insecurity, Job Autonomy, Innovative Work Behaviour and The Mediating Effect of Work Engagement. Creative and Innovation Management, 23(3), 318-330.

Şeker Kayar, M. (2021). Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin İş Kaynaklarının ve Psikolojik Sözleşmenin Etkileri: Örgüt Kültürünün Düzenleyicilik Rolü. Doktora Tezi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Tripp, J., Rienemschneider, C., & Thatcher, J. (2018). Job satisfaction in agile development teams: agile development as work redesign. Journal of the Association for Information Systems, 17(4), 267-307.

Tuomivaara, S., Lindholm, H., & Keansealea, M. (2017). Short-term physiological strain and recovery among employees working with agile and lean methods in software and embedded ICT systems. International Journal of Human-Computer Interaction, 33(11), 857-867.

Turan, H. Y. (2021). Algılanan Çevik Liderlik Davranışının Çalışanların Performans Düzeylerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Antalya'daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Turgut, T. (2011). Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği Ve İş-Aile Çatışması İle İlişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.

Türk, M., & Akbaba, M. (2017). Stratejik Liderlik Algılamalarının Çalışan Performansına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 182-196.

Vodafone. (2016). Agile Hikayemiz. 06 19, 2022 tarihinde https://cms.vodafone.com.tr/static/files/21-02/16/agile-book.pdf adresinden alındı

Wang, G., Oh, I. S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational Leadership and Performance Across Criteria And Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research. Group & Organization Management, 36(2), 223-270.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, E., & Özgeldi, M. (2023). Psikolojik Sermaye, Çevik Proje Yönetimi ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 47–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443152

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi