Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi Bağlamında Etnik Restoranlar: Kuramsal Bir Analiz


Özet Görüntüleme: 87 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443146

Anahtar Kelimeler:

Etnik Restoranlar, Sürdürülebilir Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi

Özet

Uluslararası insan hareketliliğinin dünya genelinde giderek arttığı bir dönemde etnik restoranlar, etnik-kültürel çeşitliliğin mekanlaşmış biçimleri ve farklı kültürlerin birbirini tanıma ve etkileşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Kuramsal bir değerlendirme olan bu çalışma literatür taramasına dayanmakta olup; etnik restoranlara ilişkin ikincil veriler üzerinden sürdürülebilirlik ekseninde kavramsal bir tartışma yürütmüştür. Bu bağlamda turizmin oldukça önemli bir paydaşı olan yiyecek içecek işletmelerinin ¨etnik¨ konsept ile sürdürülebilirlik paradigmasına içkin bir pratik sergilerken, destinasyonların sürdürülebilirliği açısından da işlevsel bir rol üstlendiği görülmüştür. Etnik restoranların daha çok uluslararası göç ve entegrasyon süreçlerinden beslendiği; bununla birlikte kültürel mirasın keşfi, korunması ve geleceğe taşınması açısından önemli bir sürdürülebilir turizm unsuru olduğu tespit edilmiştir. Etnik restoranlar hem sayısal hem de çeşitlilik olarak dünya genelinde gelişirken; destinasyonları da geliştirmektedir. Bu noktada genel olarak restoran işletmeciliği özel olarak da etnik restoranların sürdürülebilir gastronomiyi ve gastronomi turizmini desteklediği görülmektedir. Etnik restoranların sürdürülebilir gastronomi tesisi açısından elverişli bir yapı sunduğu; otantik ve geleneksel bir çekicilik unsuru olarak destinasyonların sürdürülebilir gelişmesine ve imajına katkı sağladığı değerlendirilmiştir. Aynı zamanda var oldukları coğrafi bölgelerde, sürdürülebilir gelişmeye uygun perspektif ve uygulamalarla farklı etnisitelerin etkileşmesi yoluyla ekonomik, sosyo-kültürel ve toplumsal sorunların azaltılmasına katkı sağlayabilecekleri düşünülmektedir.

Referanslar

Agarwal, R. ve Dahm, J.M. (2015) Success Factors in Independent Ethnic Restaurants, Journal of Foodservice Business Research, 18:1, 20-33

Aksatan, M. (2016). Etnik Temalı Restoranlarda Otantiklik: Yönetici ve Tüketici Bakış Açılarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir, s. 38-65.

Aljaffal, T. (2017). Investigating environmental sustainability practices among middle eastern ethnic restaurants in sydney, https://www.proquest.com/dissertations-theses/investigating-environmental-sustainability/docview/2033931519/se-2?accountid=86195

Boyce, J. B. ve Sukalakamala, P. (2007). Customer Perceptions for Expectations and Acceptance of an Authentic Dining Experience in Thai Restaurants. Journal of Foodservice. (18), 69-75.

Choi, S. ve Henneberry, D.M. (2000). Ethnic Food Marketing. Journal of Food Products Marketing. 5(4), 19-44.

Çelik, Z. (2016). Gıda Güvencesini Sağlanmanın Anahtarı: Sürdürülebilir Gıda Sistemleri, Apelasyon E-Dergisi, 29.

Deniz, A. ve Öksüz, M. (2017). Ankara’daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma, Coğrafı̇ Bı̇lı̇mler dergı̇sı̇ CBD, 15 (2), 167- 185.

Doğan, M. ve Gümüş, M. (2014). Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Bozcaada: Bir model önerisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (3), 6-25

Durlu, Ö. F.; Sünnetçioğlu, S. ve Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-20.

Ellis, A.; Park, E.; Kim, S.; Yeoman, I. (2018). What is food tourism? Tour. Manag., 68, 250-263.

Foresight (2011). The Future of Food and Farming: Challenges and Choices for Global Sustainability. www.foresight.gov.uk. (E.T. 15.11.2023)

Jang, S., Ha, J., ve Park, K. (2012). Effects of ethnic authenticity: investigating Korean restaurant customers in the US. International journal of Hospitality Management, 31, 990-1003.

Khan, M. ve Oyewole, P.O. (2014). African Americans Image Attributes and Preferences for Ethnic or International Restaurants, Journal of Foodservice Business Research, 17, 161-178.

Kurgun, H. (2017). Nörogastronomi, Kurgun, H. (Editör), Gastronomi trendleri milenyum ve ötesinde (24-35). Ankara: Detay Yayıncılık.

Liu, H., Li, H., DiPietro, R. B., & Levitt, J. A. (2018). The role of authenticity in mainstream ethnic restaurants: evidence from an independent full-service Italian restaurant. International Journal of Contemporary Hospitality, 30(2), 1035-1053.

Lu, A.C.C., Gursoy, D. ve Lu, C.Y. (2015). Authenticity Perceptions, Brand Equity and Brand Choice İntention: The Case of Ethnic Restaurants, International Journal of Hospitality Management, 50, 36-45.

Mak, A.H.N.; Lumbers, M.; Eves, A. (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, 39, 171–196.

Munoz, C.L. ve Wood, N.T. (2009). A Recipe for Success: Understanding Regional Perceptions of Authenticity in Themed Restaurants, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 3(3), 269-280.

Nebioğlu, O. (2017). Gastronomik Kimlik ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin Sınıflandırılması Üzerine Nitel Bir Araştırma: Alanya Örneği, Journal of Tourism and Gastronmy Studies, 5/2, 39-60.

Scarpato, R. (2002). Sustainable gastronomy as a tourist products. A. Hjalager ve G. Richards (ed.) Tourism and Gastronomy içinde (ss.51-70). London and New York: Routledge.

Schulp, J.A. ve Tirali, I. (2008). Studies in Immigrant Restaurants I: Culinary Concepts of Turkish Restaurants in the Netherlands. Journal of Culinary Science & Technology. 6(2-3), 119-150.

Sökmen, A. (2003). Ağırlama Endüstrisinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Sökmen, A. (2014) Yiyecek içecek hizmetleri yönetimi ve işletmeciliği, (7. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Sunanta, S. (2005). The Globalization of Thai Cuisine. Paper Presented at The Canada Council For Southeast Asian Studies Conference, York University, 14-16.

Yurtseven, R. (2011). Sustainable gastronomic tourism in Gokceada (Imbros): Local and authentic perspectives. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18), 17-26.

Yurtseven, R. ve Kaya, O. (2011). Eko-gastronomi ve sürdürülebilirlik. Osman. E. Ç (ed.) 11 Ulusal Turizm kongresi, içinde (ss.57-65). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yüncü H. R. (2010). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 27-34.

Zhang, T., Chen, J. ve Hu, B. (2019). Authenticity, Quality, and Loyalty: Local Food and Sustainable Tourism Experience, Sustainability, 11, 3437.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, M. (2023). Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi Bağlamında Etnik Restoranlar: Kuramsal Bir Analiz. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 35–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443146

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme