Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği


Özet Görüntüleme: 55 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10895899

Anahtar Kelimeler:

Yenilik Yönetimi, Kurumsallaşma, Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu, Turizm Sektörü

Özet

Bu çalışma, yenilik yönetimini benimseyen kurumsallaşmış turizm işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş doyumunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, iki temel amaç belirlenmiştir. Bolu ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kurumsallaşma düzeylerinin ne durumda ve hangi düzeyde olduğunu belirlemek, çalışmanın birinci amacını oluşturmaktadır. Bunun yanında, bu işletmelerdeki işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş doyum düzeylerinin incelemesini yapmak, demografik özelliklerine göre farklılıklarını veya aralarındaki ilişkilerini belirlemek, işgörenlerin işletmeyi ne yönde etkilediğini açıklayarak konuya ışık tutmak ise bu çalışmanın ikinci amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni, yenilik yönetimini benimseyen kurumsal işletmeler ve o işletmelerdeki işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına göre yapılan incelemede ise 56 adet kurumsal nitelikli turizm işletmesi tespit edilmiştir. Yenilik yönetimini benimsemeyen kurumsallaşmış turizm işletmeleri için yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre; işletmelerin işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş doyumunu artırmak için çeşitli adımlar atabileceği görülmüştür. Çalışmada geliştirilen önerilerin, işletmelerin çalışanlarıyla daha iyi ilişkiler kurmalarına, motivasyonlarını artırmalarına ve performanslarını yükseltmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Akgöz, E. ve Solmaz, B. (2010). Turizm İşletmelerinde İtibar Yönetimi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 23-41. ,

Akova, O., Tanrıverdi, H. ve Kahraman, O. C. (2015). Otel İşletmelerinde İş gören Devir Hızına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(12), 87-107.

Aktan, C. C. (2013). Kurumsal Şirket Yönetimi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 150-161.,

Alkış, H. ve Temizkan, V. (2010). İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: (Haddehaneler) Karabük Demir-Çelik Sektörü Örneği. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, C, 21, 73-92.

Allen, N.J. & Meyer J.P., “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization”, Journal of Occuptional Psychology, Vol:63, No:1, 1990.

Apaydin, F. (2009). KURUMSAL TEORİ VE İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASI. Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS), 10(1).

Aydın, Ç. Ö. ve Tan, F. Z. (2019). Kurumsallaşma: Kavramsal Bir İnceleme. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 225-235

Aylan, S. ve Hakan, K. O. Ç. (2017). İşletmelerin kurumsallaşma kriterlerinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 564-585

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde: Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayıncılık.

Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Baycan, A. (1985). Analiysis of Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bogaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66(1), 32-40.

Bozkurt, Ö. (2015). Sosyal hizmet işletmelerinde yenilik yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 89-106.

Bozkurt, Ö. ve Göral, M. (2013). Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Anadolu University Journal of Social Sciences, 13(4).

Brown, T.J., Mowen, J.C., Donavan, D.T. & Licata, J.W. (2002), ―The customer orientation of service workers: personality trait influences on self and supervisor performance ratings‖, Journal of Marketing Research, Vol. 39 No. 1, 110- 19

Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995). Kamu vVe Özel Kesimde Personel Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

Cengiz, A. A. (2001). Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ve Eskişehir'de Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama (Master Thesis, Anadolu University (Turkey)).

Çakar, N. D. ve Ceylan, A. (2005). İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 52-66.

Çarıkçı, İ. H. (2004). Hizmet İşletmelerinde Çalışan Kamu ve Özel Sektör Personelinin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması. Amme İdaresi Dergisi, 37(4), 83-95.

Çatal, M. F. (2007). Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (Kobi) Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 333-352.

Çelen, Ö., Teke, A. ve Cihangiroğlu, N. (2013). Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma The Effect Of Organızatıonal Commıtment On Job Satısfactıon: An Applıcatıon In. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(3).

Çetin, M. Ö. (2004). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Ankara: Nobel Yayın.

Davis, K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, (Çev.: Kemal Tosun Vd.), 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.

DeMato, D. S. (2002). Job satisfaction among elementary school counselors in Virginia: Thirteen years later (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

Demirci, A. E., Uzkurt, C., Işık, N., Aluftekin, N., Göktepe, H. ve Akdeve, E. (2012). Yenilik Yönetimi. Uzkurt ve A. Demirci (Editör) TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın (2602).

Donavan, D.T., Brown, T. J. & Mowen, J.C. (2004). -Internal benefits of service worker-customer orientation: job satisfaction, commitment, and organizational citizenship behaviors‖, Journal of Marketing, Vol. 68, 128-146.

Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.

Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Elçi, Ş. ve Karataylı, İ. (2008). İnovasyon Rehberi: Karlılık ve Rekabetin Elkitabı. Technopolis Group Türkiye

Eraslan, H., Bulu, M. ve Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 15-29.

Erbaş, A. (2016). Kurumsallaşma Çalışmaları. Sürdürülebilir Turizm. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Erdem, O. ve Dikici, A. M. (2009). Liderlik ve Kurum Kültürü Etkileşimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 198-213.

Erdem, O. ve Dikici, A. M. (2009). Liderlik ve Kurum Kültürü Etkileşimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 198-213.

Erdil, O. ve Keskin, H. (2003). Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32(1), 7-24.

García Morales, V. J., Llorens Montes, F. J. & Verdú Jover, A. J. (2006). Antecedents and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship. Industrial Management & Data Systems.

Gökçe, G. S. (2010). İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi, Fırat Kalkınma Ajansı Malatya

Gökçe, O. (2002). İletişim Bilimine Giriş, 4. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara.

Gökçek, O. (2007). Yenilik Yönetimi Süreci Ve Yenilik Stratejileri: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Çalışması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Grusky, O. (1966). Career mobility and organzational commitment. Administrative science quarterly, 488-503.

Güçlü, N., Paksoy, E. E., ve Tetik, S. (2015). Liderlik Kapasitesi: Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 70-85.

Günel, Ö. D. (2009). Turizm sektöründe mevsimsellik sorunu ve mevsimlik istihdamın sektör çalışanlarının örgütsel bağlılıklarına etkisi: konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik bir araştırma (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Gürbüz, A. O., ve Ergincan, Y. (2004). Kurumsal yönetim: Türkiye'deki durumu ve geliştirilmesine yönelik öneriler. Literatür Yayınları.

Gürol Y. (2005). Örgüt Teorisi Olarak Kurumsallaşma, Besa Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Gürüz, D., ve Yaylacı, G. Ö. (2004). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi. MediaCat Kitapları.

Hall, D. T., Schneider, B., & Nygren, H. T. (1970). Personal factors in organizational identification. Administrative science quarterly, 176-190.

Hulin, C. L., & Smith, P. C. (1964). Sex differences in job satisfaction. Journal of applied psychology, 48(2), 88.

İncir, G. (1990). Çalışanların iş doyumu üzerine bir araştırma. MPM Yayınları, 401, 72-78.

İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2009). Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 213-224.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1992). İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım,

Kantar, H. (2008). İşletmede Motivasyon, 1 Baskı, İstanbul, Kumsaati Yayıncılık.

Karacan, S. ve Kutlu, T. (2018). Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 2(2), 202-215.

Karahan, K. (2000). Hizmet Pazarlaması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Karakaş, A., Yıldız, R. M. ve Kıngır, S. (2016). Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerin ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeyi. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 1(1), 1-13.

Karaman, A. (2006). Nasıl ve Niçin Vizyon Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayın.

Karpuzoğlu, E. (2004). Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, İstanbul: Hayat Yayınları, 4. Istanbul: Hayat Yayınları.

Koç, H. ve Topaloğlu, M. (2012). Yönetim Bilimi (2.Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma.

Liou, K. T. & Nyhan, R. C. (1994). Dimensions of organizational commitment in the public sector: An empirical assessment. Public Administration Quarterly, 99-118.

Mcnally, Regina (2002), “The Institutionalization of Relationship Marketing”, American Marketing Association, Conference Proceedings, 13, 179-184.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89.

Mowday, R. T., Porter, L & W., Steers, R. M. (1982). Organization Linkages the Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press.

Mowday, R. T., Porter, L & W., Steers, R. M. (1982). Organization Linkages the Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press.

Neczan, Ö., Özmen, T., Özer, P. S. ve Eriş, E. D. (Ed). (2010). Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Oden, H. W. (1997). Managing corporate culture, innovation, and intrapreneurship. Praeger.

OECD, E. (2006). Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler. TUBİTAK (Çev), Ankara.

OECD, O. (2004). The OECD principles of corporate governance. Contaduría y Administración, (216).

Okpara, J.O. (2006). “The Relationship of Personel Characteristics And Job Satisfaction: A Study of Nigerian Managers in The Oil Industry” The Journal of American Academy of Bussines, 10(1):49-58.

Oliver, N. (1990). Rewards, investments, alternatives and organizational commitment: Empirical evidence and theoretical development. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 19-31.

O'Reilly, C. A. & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), 492.

Örücü, E., Kılıç, R. ve Şimşir, S. (2010). Organizasyonlarda iş tatmini uygulamaları ve kurumsal bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma. Journal of Management and Economics Research, 8(13), 1-14.

Özarslan, M. (2010). Kurumlarda İş Tatmini ve Kişilik Tipi İlişkisi: Vali Yardımcılarına Yönelik Kurumsal ve Uygulamalı Bir Araştırma, (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.)

Özarslan, M. (2010). Kurumlarda İş Tatmini ve Kişilik Tipi İlişkisi: Vali Yardımcılarına Yönelik Kurumsal ve Uygulamalı Bir Araştırma, (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.)

Özdemir, Ş. (2009). İş Tatmini ve Etkileyen Faktörler: Bir Örnek Olay (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi).

Özgenç, Ali. (2009). İnovasyonun Adında Kalmak, Capital Dergisi, 254.

Polat, M. ve Öner, M. A. (2000). Firmalarda Yenilik Yönetimi Teknikleri. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ritzer, G., & Trice, H. M. (1969). An empirical study of Howard Becker's side-bet theory. Social forces, 475-478.

Rusbult, C. E., & Farrell, D. (1983). A longitudinal test of the investment model: The impact on job satisfaction, job commitment, and turnover of variations in rewards, costs, alternatives, and investments. Journal of applied psychology, 68(3), 429.

Saatçioğlu, Ö. Y. ve Özmen, Ö. N. T. (2009). Yenilik Sürecinde Karşılaşılan Engellerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme ile İncelenmesi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21- 23 Mayıs, Eskişehir.

Salancik, G. R. (1977). Commitment is too easy!. Organizational Dynamics, 6(1), 62-80.

Salha, H. ve Ulema, Ş. (2020). Personel güçlendirmenin kurumsal bağlılık üzerine etkisi: yiyecek içecek işletmeleri üzerine bir araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 439-451.

Sığrı, Ü. ve Basım, N. (2006). İş görenlerin iş doyumu ile kurumsal bağlılık düzeylerinin analizi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(12), 131-154.

Singh, Y. (2013). Perspectives In Innovation Management. International Journal Of Engineering Science & Humanities, 3(1), 11- 21

Smadov, S. (2006). İş doyumu ve kurumsal bağlılık: Özel sektörde bir uygulama (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Şimşek, A. T. (2008). Turizm pazarlamasında turistik tüketici davranışları açısından tatil satın alma sürecinin özellikleri ve alanya üzerinde bir uygulama (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi, Turkey)

Tayfun, A., Palavar, K. ve Çöp, S. (2010). İş görenlerin eğitim ve kurumsal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: Belek bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 3-18.

Tekin, Y. (2012). Otel işletmelerinde yenilik yönetimi ile yenilikçi kurum kültürü ilişkisi: Alanya’da bir araştırma.

Tekin, Y. (2012). Otel işletmelerinde yenilik yönetimi ile yenilikçi kurum kültürü ilişkisi: Alanya’da bir araştırma.

Toker, B. (2011). Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir'deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.

Uzkurt, C. (2008). Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 401, 410.

Weiss, H. M. (2002). Deconstructing job satisfaction: Separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human resource management review, 12(2), 173-194.

Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri (1. Baskı). (Çev. A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Yazıcıoğlu, İ. ve Hakan, K. (2009). Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 497-507.

Yenihan, B. (2014). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 170-178.

TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜKLERİ, (2022). İnovasyon, yenileşim, yenilik kelime anlamı. https://tdk.gov.tr/, T: 25.01.2022, S: 13:00.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Başer, Şerafettin, & İnce, F. F. (2024). Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 14–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895899

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi