BİNGÖL İLİ DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ TURİSTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

  • Üzeyir KEMENT Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Yrd. Doç. Dr., (ukement@bingol.edu.tr.)
  • Filiz ÖZTÜRK Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Muhasebe ve Finans Bölümü, Öğr. Gör.,(fozturk@bingol.edu.tr.)

Anahtar Kelimeler:

Bingöl, Doğa Turizmi, Kültür Turizmi

Özet

Çalışmanın amacı Bingöl ilinin doğal ve kültürel varlıklarının turistik açıdan değerlendirilmesi için ilgili kaynakların tespiti ve Bingöl turizmi için kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Ayrıca Bingöl ilinin sahip olduğu kültürel ve doğal kaynakların gelecekte daha etkin kullanımı için önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Bingöl merkez ve bütün ilçelerinde yer alan doğal ve kültürel kaynaklar incelenmiş ve bu kapsamda Bingöl ili doğa ve kültür turizmi envanteri oluşturulmuştur. Nitel olarak tasarlanan çalışmada uzmanlardan yardım alınarak oluşturulmuş görüşme sorularından ve gözlem teknikleriyle toplanan verilerden faydalanılmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan yapılandırılmış görüşme soruları ilgili yerel kamu kurum ve kuruluşlarına, sektör temsilcilerine ve alan uzmanlarına sorulmuştur ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenip yorumlanmıştır. Destinasyonun kültürel değerlerinden gastronomik ürünlerinin tanıtımında ve turistik ürün olarak kullanılabilirliği yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Ayrıca destinasyonun sahip olduğu doğal varlıkların şehirde gerçekleştirilebilecek turizm faaliyetlerinde etkin rol oynayabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KEMENT, Üzeyir, & ÖZTÜRK, F. (2016). BİNGÖL İLİ DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ TURİSTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(4), 13–22. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/167

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi