EKOLOJİK TUTUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL YÜZEN ADALAR ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Üzeyir KEMENT Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Bingöl, Türkiye (ukmenet@bingol.edu.tr)
  • Sinan ÇAVUŞOĞLU Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Bingöl, Türkiye (scavusoglu@bingol.edu.tr)
  • Berkan BAŞAR Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye (berkan_basar@hotmail.com)

Anahtar Kelimeler:

Ekolojik tutum, Turizm, Rekreasyon, Bingöl yüzen adalar

Özet

Bu çalışmanın amacı Bingöl Yüzen Adalar destinasyonunu ziyaret eden bireylerin ekolojik tutumları ile demografik özellikleri arasındaki anlamlı farklılığın belirlenmesidir.Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Toplam 398 ziyaretçiyle yüz yüze görüşerek anketler 2017 Nisan-Temmuz ayları arasında doldurulmuştur. Araştırmada kullanılan ekolojik tutum ölçeği ifadelerine yönelik doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri uygulanmış, Crombach Alpha güvenilirlik testi yapılmıştır. Ayrıca ayrım geçerliliği ve bütünleşik güvenilirlik testleri ve normallik testi uygulanmıştır. Araştırma ön testleri sonucunda araştırmanın amacı T ve Anova testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ziyaretçilerin cinsiyeti ile ekolojik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülürken, medeni durumları ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın bekar olanların tutumlarının yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan Anova testi sonucuna göre ziyaretçilerin ekolojik tutumları ile yaşları ve gelir durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak eğitim düzeyleri ile anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KEMENT, Üzeyir, ÇAVUŞOĞLU, S., & BAŞAR, B. (2017). EKOLOJİK TUTUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL YÜZEN ADALAR ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(4), 154–161. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/223

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi