Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • H. Hüseyin SOYBALI Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Afyonkarahisar/Türkiye. (hsoybali@aku.edu.tr)
  • Ali KABAKULAK Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Afyonkarahisar/Türkiye. (alikabakulak@aku.edu.tr)
  • Berkan BAŞAR Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar/Türkiye. (berkan_basar@hotmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.57

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Rekreatif Faaliyet, Kişilik Özellikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin kişilik özelliklerinin rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeyine etkisini araştırmayı amaçlayan bu çalışma kapsamında rekreasyon, rekreatif faaliyetler ve kişilik özellikleri kavramları temel alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sahip oldukları kişilik özelliklerinin seçmiş oldukları rekreatif faaliyetlere etkisini ele alan çalışmada farklı tür kişilik özelliklerinin hangi rekreatif faaliyetlere yöneldiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencilerine sunulmak üzere ilgili literatür dikkate alınarak bir anket hazırlanmıştır. Bu anket formu Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilere uygulanmış ve 390 değerlendirilebilir anket formuna ulaşılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada Turizm Fakültesi öğrencilerinin en çok sorumluluk kişilik özelliği gösterdikleri; en az gösterdikleri kişilik özelliklerinin ise nevrotiklik (duygusal denge) kişilik özelliği olduğu belirlenmiştir. Nevrotiklik kişilik özelliği dışında diğer tüm kişilik özellikleri (dışadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk) ile boş zaman motivasyon düzeyleri boyutları (Entelektüel, sosyal, yeterlik-ustalık, itici-çekici) arasında pozitif, anlamlı ve zayıf ilişkiler bulunmuştur. Turizm Fakültesi öğrencilerinin boş zaman motivasyon düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2020-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

SOYBALI, H. H., KABAKULAK, A., & BAŞAR, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 107–134. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.57

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi