GELENEKSEL SEYAHAT ACENTELERİNİN ÇEVRİM İÇİ SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİHİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

  • Sait DOĞAN İskenderun Technical University
  • Şebnem EKER İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bili Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi https://orcid.org/0000-0002-2510-9382

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6397464

Anahtar Kelimeler:

e-Turizm, Çevrim içi, B2B, Geleneksel Seyahat Acentesi

Özet

Bu amacın amacı şehir içi seyahat acentelerinin kurumsal firmalar olarak planlama acenteler tarafından tercih edilir. Bu yönlendirme, kalite ve müşteri gibi tahminlerin ne kadar etkili olabileceğine ulaşılmaya çalışılacak. Araştırmanın güçlü iç içindeki seyahatlerinin planlarının seyahat acentelerinin iş hacmini arttırıp arttırmadığını, seyahat içi seyahatleri planlarını ilerletmeyi planla. Çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. İstanbul ilinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin çalışan venin yöneticileri 30'una kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılarak 1 Eylül 2021- 17 2021 model Kasım ile 7 sorulmuştur. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze ve bir kısım da pandemi yüzünden yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından bakıldığında okul içi acenteleri ile çalışan ve yöneticilerinin fiyatları hakkında detaylı bilgilerden bahsedilmiştir. Sunulan uygun fiyatlara uygun şehir içi seyahat acentesi tercihinde ilk bakışta sizin gibi şehir merkezindeki iyi ve hizmetin şehir içi seyahat acenteleri tercihinde büyük önem arz.. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze ve bir kısım da pandemi yüzünden yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından bakıldığında okul içi acenteleri ile çalışan ve yöneticilerinin fiyatları hakkında detaylı bilgilerden bahsedilmiştir. Sunulan uygun fiyatlara uygun şehir içi seyahat acentesi tercihinde ilk bakışta sizin gibi şehir merkezindeki iyi ve hizmetin şehir içi seyahat acenteleri tercihinde büyük önem arz.. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze ve bir kısım da pandemi yüzünden yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından bakıldığında okul içi acenteleri ile çalışan ve yöneticilerinin fiyatları hakkında detaylı bilgilerden bahsedilmiştir. Sunulan uygun fiyatlara uygun şehir içi seyahat acentesi tercihinde ilk bakışta sizin gibi şehir merkezindeki iyi ve hizmetin şehir içi seyahat acenteleri tercihinde büyük önem arz..

Referanslar

Akkılıç, M. Emin; Özbek, V. (2012). İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Ürüne Yönelik Yorumların Tüketici Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi. (2012). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 10(1), 1-14.

Alaeddinoğlu, F., & Can, A. S. (2007). Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, 2, 50-66.

Algür, S. (2007). Elektronik Turizm; İnternet Acentacılığı, Gelişimi, Tercih Nedenleri ve İleriye Dönük Projeksiyonlar. Yüksek Lisans Tezi, 1-109. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Turizm ,İşletmeciligi ve Otelcilik Anabilim Dalı.

Algür, S., & Cengiz, F. (2011). Türk Tüketicilere Göre Online (Çevrim içi) Alişverişin Riskleri ve Yararları. Journal of Yasar University, 22(6), 3666-3680.

Antonets, V., Yerikkyzy, A., Aktymbayeva, A., & Sakypbek, М. ( 2017). Analysis of Booking Systems: Hotels.com and Booking.com. Journal of Geography and Environmental Management, 4 (47), 190-196.

Ay, L. (2009). Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Seyahat Acentelerina Yansımaları;Online Seyahat Acentacılığı. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 117-136.

Bal, H. (2017). Konaklama Endüstrisi Elektronik Dağıtım Kanallarının Fonksiyonlari ve Pazarlama Faaliyetleri Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı, Satış ve Pazarlama Programı. İstanbul: Okan Üniversitesi.

Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. BEÜ SBE Dergisi, 7(1), 231-274.

Buhalis, D. (2000). Relationships in the Distribution Channel of Tourism:Conflicts Between Hoteliers and Tour Operators in the Mediterranean Region. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1(1), 113-139.

Buhalis, D., Leung, D., & Law, R. (2011). eTourism: Critical Information and Communication Technologies for Tourism Destinations. (. W. Pizam) (Dü.), Destination Marketing and Management: Theories and Applications içinde (s. 205-224). Wallingford: CABI International.

Buluk, B., & Boz, M. (2016). Online Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Seyahat Satın Almada Turist Memnuniyeti: İstanbul Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 504-529.

Clemes, M. D., Gan, C., & Zhang, J. (2014). An Empirical Analysis of Online Shopping Adoption in Beijing, China. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 364-375.

Connolly, D. J., Olsen, M. D., & Moore, R. G. (1998). The Internet as a Distribution Channel. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 39(4), 42-54.

Curkan, S. C., & Köroğlu, A. (2020). Yerli Turistlerin Online Otel Rezervasyonu Yapma Davranışlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosya lBilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 489-513.

Çakıcı, C., Atay, L., & Harman, S. (2008). İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Pazarlama Karması Kararları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 69-87.

Durmaz , Y., & Bahar O., R. (2011). Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 60-77.

Egemen Baş, A. (2016). B2B ve B2C Pazarlamada Müşteri Sadakati Programi. Yüksek Lisans Tezi, 1-95. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana BilimDalı.

Emeksiz, M. (2002). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri İçin Getiri Yönetimi Uygulama Modeli. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Esen, Ü. B., Esen, F. S., & Sırkıntıoğlu Yıldırım, Ş. (2018). Kültür Boyutları İle Online Alışveriş Davranışı Arasindaki İlişkide Bİreysel Yenilikçilik ve Güvenin Aracilik Etkisi. Int. Journal of Management Economics and Business, 14(1), 257-282.

Flick, U. (2014). An Introduction To Qualitative Research. New York: Sage.

Fountoulaki, P., Leue, M. C., & Jung, T. (2015). Distribution Channels for Travel and Tourism:The Case of Crete. Information and Communication Technologies in Tourism 2015 (s. 667-680). Vienna: Springer International Publishing.

Gazzoli, G., Kim, W. G., & Palakurthi, R. (2008). Online Distribution Strategies and Competition: Are The Global Hotel Companies Getting It Right? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 375-387.

Ghouri, A. M., Amin ul Haq, M., & Khan, N. R. (2017). Customer Perception On Online Purchase Intention: THE Impact Of Online Shopping Orientations On Online Buying Intention. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), 1, 76-82.

Hardy, M., Pruangkarn, P., Lilakul, P., Gilbert-Jones, R., Martin, O., & Naaman, J. (2020). The Role Of Online Travel Agencies in Supporting Asia Pacific SME's in Recovery. Bangkok: publications@PATA.org.

(2019). International Tourism Highlights. UNWTO.

İslamoğlu, A. H., & Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

İnternet: Johnson, J. Columbia Business School. www8.gsb.columbia.edu: https://www8.gsb.columbia.edu/valueinvesting/sites/valueinvesting/files/pictures/BKNG.pdf Son Erişim Tarihi: 07.05.2019

Karaca, Ş., & Gümüş, N. (2020). Tüketicilerin Online Yorum ve Değerlendirme Puanlarına Yönelik Tutumlarının Onlİne Satin Alma Davranışlarına Etkisi. Sakarya İktisat Dergisi, 9(1), 52-69.

Karımı, M.(2019). Online Alış Veriş Sitelerindeki Algılanan e-Hizmet Kalitesinin e-Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Y- Jenerasyonu Üzerine Bir Araştırma), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kim, D. J., Kim, W. G., & Han, J. S. (2007). A Perceptual Mapping of OnlineTravel Agencies and Preference Attributes. Tourism Management, 28, 591–603.

Koo, B., Mantin, B., & O’Connor, P. (2011). Online distribution of airline tickets: Should airlines adopt a single or a multi-channel approach? Tourism Management, 32, 69–74.

Kozak, N. (2006). TurizmPazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, R., & Cingi, C. C. (2019). Çevrimiçi Platformların Konaklama Sektörüne Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 174-187.

Kracht, J., & Wang, Y. (2010). Examining The Tourism Distribution Channel: Evolution and Transformation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 736-757.

Lam, J. M., Tan, S. H., & Oh, Y. L. (2014). Exploring Internet Influence Towards Travel Satisfaction. Procedia-Social and Behavioral ScienceS, 130, 542-551.

Law, R., & Chen, F. (2000). Internet in Travel and Tourism–Part II:Expedia. Journal of Travel & Tourism Marketing, 9(4), 83-87.

Leo, H., Chen, K.-H., & Wu, Y.-W. (2009). What kind of marketing distribution mix can maximize revenues:The wholesaler travel agencies’ perspective? Tourism Management, 30, 733–739.

McIntosh, R. W., & Goeldner, C. R. (1990). Tourism Principles, Practices, and Philosophies. New Jersey, U.S.A: John Wiley & Sons. Inc.

Mengü, C., & Gedik, S. (2019). Modern Turİzmde Konaklama Sektörü Açısından Seyahat İşletmeleri İle Çalışmanın Durum ve Avantajlari. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 14(1), 109-119.

Morosan, C., & Jeong, M. (2008). Users’ Perceptions of Two Types of Hotel Reservation Web Sites. International Journal of Hospitality Management,, 27, 284-292.

Nöldeke, G. (2019). eTravel Report 2019. Hamburg: www.statista.com.

O’Connor, P., & Murphy, J. (2008). Hotels; Yield Management Practices Across Multiple Electronic Distribution Channels. Information Technology & Touris, 10, 00-00.

Öner, Ç. (1996). Seyahat Ticareti. İstanbul: Literatür Yayınevi.

Örnek, H. E. (2010). Türkiye'deki ve Avrupa'daki Çevrim içi Seyahat Acentelerine Ait İnternet Sitelerinin Karşılaştırılması. (H. Ü. Enstitüsü, Dü.) Yüksek Lisans Tezi, s. 1-81.

Özbek, V., Günalan, M., Koç, F., Şahin, N. K., & Kaş, E. (2015). The Effects Of Perceived Risk And Cost On Technology Acceptance: A Study On Tourists’ Use Of Online Booking. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 227-244.

Özgüven, N. (2008). Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Ulaştırma Sektörü Üzerinde Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 8(2), 651-682.

Öztürk, R., & Dündar, A. O. (2020). The Effect Of Online Shopping Services On Customer Satisfaction: The Mediation Role Of Return Management. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 19, 539-548.

Saydan, R. (2010). Müşteri Memnuniyeti. K. Ç. İnci Varinli içinde, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler (s. 105-125). Ankara: Detay Yayıncılık.

Shanker, D. (2008). ICT and Tourism: Challenges and Opportunities. Conference on Tourism in India-– Challenges Ahead (s. 50-58). Indian Institute of Management Kozhikode.

Talwar, S., Dhir, A., Kaurd, P., & Mäntymäki, M. (2020). Barriers Toward Purchasing From Online Travel Agencies. International Journal of Hospitality Management(89), 1-11.

Topal, İ. (2019). Çevrimiçi Tüketici Bütünleşmesi ve Arama Motoru Verileri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile Otomobil Satış Tahmini. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 534-551.

Tuncer, D., Arpaci , T., Ayhan , Y., Böge, E., & Üner, M. M. (1992). Pazarlama. Ankara: Gazi Yayınları.

Türkcan, B. (2020). The Impacts of Online Social Networks on Accommodation Preferences: The Case of Turkey. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 11(1), 99-115.

Ward, M., & Shafaghi, M. (2010). Human Factors and Their Influence On The Irish Online Hospitality Consumer Process. ARROW@ DIT, 188-199.

Werthner, H., & Klein, S. (1999). ICT and the Changing Landscape of Global Tourism Distribution. EM – Electronic Markets, 9(4), 256-262.

İnternet: www.hotelbeds.com. URL: https://corporate.hotelbeds.com/#about-us Son Erişim Tarihi: 02.04.2021.

Zeylan, T. & Öztürk G. (2019). Türkiye’deki Seyahat Acenteleri Açısından Mobil Pazarlamanın Önemi. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 2(2), 73-95.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, S., & EKER, Şebnem. (2022). GELENEKSEL SEYAHAT ACENTELERİNİN ÇEVRİM İÇİ SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİHİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 16–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.6397464

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi