Hidroterapi Çalışanlarının COVID-19 Algılarının İş Motivasyonlarına Etkisi


Özet Görüntüleme: 260 / PDF İndirme: 151

Yazarlar

  • Benay YİĞİTBAŞI a Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi, Antalya /Türkiye.
  • Gülseren YURCU Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Antalya/Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.110

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Hidroterapi, İş Motivasyonu

Özet

COVID-19 pandemisi ilk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmıştır. COVID-19 sosyal mesafe önlemleri, belirsizlik, risk algısı, izolasyon gibi uygulamaları nedeniyle bireylerarası ilişkileri derinden etkilemiştir. Bu durum bireylerin strese, yalnızlığa, depresyona, zihinsel bozukluklara, sağlık tehlikelerine ve motivasyonlarının her alanda düşmesine neden olmaktadır. İş motivasyonu, ihtiyaçları karşılama veya belirlenen hedeflere ulaşmak için bireylerin harekete geçmesine neden olan istek olarak ifade edilmektedir. COVID-19’un ortaya çıkması ile yayılımı azaltmak için işyerlerinin kapatılması, bireylerarası mesafenin korunması, enfekte bireylerin izole edilmesi, evden çalışma gibi pek çok uygulama yapılmaktadır. Bu durum işletmeler için çalışan motivasyonu konusunda büyük bir zorluğa neden olmaktadır. COVID-19 kaygı düzeyinin, çalışan motivasyonunu olumsuz etkileyeceği ve ortaya çıkan olumsuz duygu düzeyinin etkisi ile çalışan performansının sürdürülmesinin zorlaşacağı belirtilmektedir. Öte yandan ise, COVID-19 farkındalığının oluşması ile iş motivasyonunu negatif etkileyecek duygulanımların daha az yaşanacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, hidroterapi çalışanlarının COVID-19 algılarının iş motivasyonlarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Antalya’da hidroterapi uygulaması yapılan SPA işletmeleri ve hidroterapi merkezlerinde çalışanlara anket uygulanmıştır. Veri toplamak için COVID-19 Algısı Ölçeği ve Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Anket formu ile elde edilen veriler SPSS istatistiksel veri analizi paket programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra parametrik testler t test ve ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda, hidroterapi çalışanlarının iş motivasyonlarında yaşa, cinsiyete, eğitim durumlarına, medeni durumlarına göre farklılık oluşmazken, aynı kurumdaki çalışma yıllarına ve sektördeki çalışma yıllarına göre farklılık oluşmuştur. Elde edilen verilerin ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

YİĞİTBAŞI, B., & YURCU, G. . (2021). Hidroterapi Çalışanlarının COVID-19 Algılarının İş Motivasyonlarına Etkisi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), 437–460. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.110

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi