Yatırım Türü Kararının Çoklu Kriterlere Göre Verilmesi: Sille Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6782323

Anahtar Kelimeler:

Sille, Yatırım Kararı, AHP

Özet

Bu çalışmanın çıkış noktası Konya iline yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan tarihi eserleri ve kültürel mirası ile önemli bir turistik destinasyon olan Sille’de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak işletme yatırımları ile ilgili karar alma sürecidir. Çalışmanın amacı Sille’de yapılacak yeni işletme yatırımlarına ilişkin kararlar alınırken çoklu kriterlere göre değerlendirme yapılması ve objektif yöntemlerden yararlanılması gerekliliğine dikkat çekmektir. Çalışmada Sille’de yapılacak yatırımların etkinliğini artırmak ve faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla farklı kriterlerin objektif bir şekilde değerlendirilmesine olanak sunan AHP yöntemi tercih edilmiştir. Sille’de yapılacak en uygun turizm işletmesi yatırımına karar verebilmek için gerekli kriterler ve yatırım alternatifleri akademisyenler, bölgeye ilgi duyan yatırımcılar ve yörede halihazırda faaliyet gösteren işletme yöneticileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Sille’de yapılacak en uygun yatırım türünün belirlenmesinde en etkin kriterin yatırım maliyeti olduğu ve en doğru yatırım kararının ise hediyelik eşya satan işletme olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Akgöz, E. (2018). Turizm işletmelerinde kuruluş yeri seçimine multimoora yöntemiyle karar verilmesi. 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 4-7 Nisan 2018, Side/Antalya, Türkiye (p. 574-589).

Aklanoğlu, F. (2009). Geleneksel yerleşmelerin sürdürülebilirliği ve ekolojik tasarım: Konya-Sille örneği. Postgraduate Thesis, Ankara University, Physical Sciences Institute, Ankara.

Bahar, H. (1994). Takkeli Dağ (Kevela Kalesi) ve Konya tarihi bakımından önemi. Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 313-333, Retrived from: http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1020/962.

Baştak, N. F. (1938). Sille. Konya: Birinci-İkinci Kanun.

Bodin, L. and Gass, S. I. (2003). On teaching the analytic hierarchy process. Computers and Operations Research, 30 (10), 1487-1497. Doi:10.1016/S0305- 0548(02)00188-0.

Cantlebary, L. and Li, L. (2020). Facility Location Problem. Cornell University Computational Optimization Open Textbook .https://optimization.cbe.cornell.edu/index.php?title=Facility_location_problem, [Accessed 22.05.2022]

Ermağan, U., Kızılırmak, İ. and Yazırdağ, M. (2017). Konaklama İşletmeciliğinde Kuruluş Yeri Seçiminin TOPSİS Yöntemiyle Uygulanması. 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 9-12 Kasım 2017, Kuşadası/Aydın, Türkiye (p. 90-106).

Forman, E. H. and Selly, M. A. (2001). Decision by Objectives: How to Convince Others that You are Right. World Scientific Publishing.

Gülenç, İ. F. and Bilgin, G. A. (2010). Yatırım kararları için bir model önerisi: AHP yöntemi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9 (34), 97-107, Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16573.

İnciroğlu, L. (2017). Çalışma Hayatında İş Süreleri ve Uygulaması. www.incirogludanismanlik.com, https://www.incirogludanismanlik.com/2017/10/11/calisma-hayatinda-is-sureleri-ve-uygulamasi/, [Accessed 22.05.2022]

Kavcar, L. (2020). Yatırım Maliyeti Nedir? GEMBA Akademi, https://gembaakademi.com/blog-yatirim-maliyeti-nasil-hesaplanir/, [Accessed 22.05.2022]

Konyakultur.gov.tr, (2022).

https://konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=23, [Accessed 22.05.2022]

Konyalı, İ. H. (1964). Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. Konya: Yeni Kitap Basımevi.

Küçük, M. (2001). Mevlânâ Sille’ye uğradı. Popüler Tarih, Eylül, 82-86.

Küçükdağ, Y. (2005). Konya Mevlana Dergâhı ve Türbe Hamamı’na Dair İki Mevlevî Vakfiyesi. in Türk Tasavvuf Araştırmaları. Konya: Çizgi Kitabevi.

Liu, B. (2009). Facility Location Problem. in J. Kacprzyk (Ed.), Theory and Practice of Uncertain Programming. Studies in Fuzziness and Soft Computing (p. 157-165). Berlin: Springer-Verlog. doi:10.1007/978-3-540-89484-1.

Mimiroğlu, İ. M. (2012). Sille Rehberi. Konya: Bilge Basım.

Okay, H. (2016). Ürün Farklılaştırma ve Çeşitlendirme. www.dunya.com, https://www.dunya.com/kose-yazisi/urun-farklilastirma-ve-cesitlendirme/330136, [Accessed 22.05.2022]

Önder, G. and Önder, E. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci. in B. F. Yıldırım and E. Önder (Eds.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (p. 21-36). Ankara: Dora Yayıncılık.

Özönder, H. (1998). Sille (Tarih‐Kültür‐Sanat). Konya: Merhaba Basımevi.

Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, 48 (1), 9-26. Doi: 10.1016/0377-2217(90)90057-I.

Sarıköse, B. (2009). Sille Bin Yıllık Birliktelik. Konya: Çizgi Kitabevi.

Selcuklu.bel.tr, (2022). http://www.selcuklu.bel.tr/projeler/detay/115/sille-aya-elenia-muzesi-restorasyonu.html [Accessed 22.05.2022]

Selcuklusille.com, (2022). http://www.selcuklusille.com [Accessed 22.05.2022]

Silva, F. J. and Figuera, D. (2007). A capacitated facility location problem with constrained backlogging probabilities. International Journal of Production Research, 45 (21), 5117-5134. doi:10.1080/00207540600823195.

Superdecision.com, (2022). Tutorial on Complex Decision Models, https://www.superdecisions.com/sd_resources/v28_man04.pdf [Accessed 22.05.2022]

Şenel, S. A. (2007). Turizm sektöründe yatırım kararları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 1-12, Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10224/125699.

Tapur, T. (2009). Konya’da tarihi bir yerleşim merkezi: Sille. Türk Coğrafya Dergisi, 53, 15-30, Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21228/227808.

Tekeli, H. N. (2021). Turizm Yatırım Projelerinde, Yatırım Kararını ve Yatırım Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler. in Karabulut, Ş. (Ed.), İşletmecilik, Pazarlama ve Kültür Perspektifinden Turizm, (p. 29-38). ISBN: 978-605-254-424-2, Ankara: Detay Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akgöz, E., & Temizel, G. . (2022). Yatırım Türü Kararının Çoklu Kriterlere Göre Verilmesi: Sille Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2), 82–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.6782323

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi