Rehber Ama Eğlendiren! Rafting Turizmi Katılımcılarının Deneyimlerine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7130307

Anahtar Kelimeler:

Rafting, Spor etkinlikleri, Bot rehberleri, Katılımcı deneyimi

Özet

Rafting, su sporları kapsamında bireysel veya grup olarak katılım sağlanan bir boş zaman aktivitesi olarak değerlendirilebilir. Rafting işletmelerinin sunduğu hizmetler hem bölgede doğal çekicilikleri ön plana çıkarmakta hem de turizme kazandırılarak bölge gelişimine katkı sağlamaktadır. Rafting etkinliklerinde kaliteli hizmetlerin sunulması başta güvenlik, hijyen ve ekonomik unsurların katılımcı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, rafting işletmelerinin nitelikli hale gelmesi için katılımcı deneyimleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada, rafting spor etkinliklerine katılan bireylerin hizmet aldıkları işletmeleri konaklama, yeme-içme, ortam ve aktivite kapsamında bot rehberleri gibi unsurları değerlendirmeleri incelenmiştir. Bu amaçla, rafting işletmelerinden hizmet alan 23 bireyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, bireylerin rafting işletmelerine ilişkin güvenlik, hijyen unsurlarına ve bot rehberlerinin deneyimli olmalarına önem verdikleri, verilen yeme-içme ve konaklama hizmetlerinde olumsuz deneyimlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Rafting, spor etkinlikleri, bot rehberleri, katılımcı deneyimi.

Referanslar

Albayrak A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

Buckley, R. (2012). Rush as a key motivation in skilled adventure tourism: Resolving the risk recreation paradox. Tourism Management, 33(4), 961-970.

Demiray, H. (2022). Macera turizmi katılımcılarının motivasyon ve memnuniyetleri: Rafting örneği. (Doktora Tezi). Karabük Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

Farooquee, N. A., Budal, T. K., and Maikhuri, R. K. (2008). Environmental and socio-cultural impacts of river rafting and camping on Ganga in Uttarakhand Himalaya. Current Science, 587-594.

Fluker, M. R. and Turner, L. W. (2000). Needs, motivations, and expectations of a commercial whitewater rafting experience. Journal of travel research, 38(4), 380-389.

Flypgs (2022), Ekstrem Sporlar-Rafting, https://www.flypgs.com/ekstremsporlar/rafting, [Accessed 23.05.2022].

Gülmez, M., Soysal, A. N., ve Büyükdağ, N. (2019). Rafting su sporları işletmelerinin sorunları ve çözüm önerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(12), 99-111.

Holstein, J. A., and Gubrium, J. F. (2004). Context: Working it up, down and across. Qualitative research practice, 297-311.

Huberman, M., and Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. sage.

Jamal, S. A., Aminudin, N. and Kausar, D. R. (2019). Family adventure tourism motives and decision-making: A case of whitewater rafting. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 25, 10-15.

Keleş E., Gül A., Tuğluer M., Uzun Ö. F. (2014). Antalyaköprüçay rafting merkezinin turizm ve rekreasyonel yönden mevcut durum analizi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, s. 809-819, Kahramanmaraş.

Koç, D. (2019). Rafting turizminin bölgesel ekonomiye etkileri: Antalya köprülü kanyon örneği (Doktora Tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kozak N., Kozak A.M. ve Kozak M. (2001). Genel Turizm, İlkeler Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

Molera, L. and Abaladejo, I. P. (2007). Profiling segments of tourists in rural areas of SouthEastern Spain. Tourism Management, 28(3), 757–767.

Nurlaila, S. S., Susanto, E. and Afgani, K. F. (2021). The identification of potential rafting tourism products in citepok village, sumedang regency, west java province. Journal of Tourism Sustainability, 1(1), 32-42.

Polat, E., Keles, E., Uzun, F. and Gul, A. (2016). Sustainable rafting tourism planning and management. An example of Antalya-Koprucay Rafting Area. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(2), 789-795.

Schreyer, R., and Roggenbuck, J. W. (1978). The influence of experience expectations on crowding perceptions and social‐psychological carrying capacities. Leisure Sciences, 1(4), 373-394.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Wu, C. H. J., and Liang, R. D. (2011). The relationship between white-water rafting experience formation and customer reaction: A flow theory perspective. Tourism Management, 32(2), 317-325.

Yayınlanmış

2022-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dursun, M. T., & Ceylan, S. (2022). Rehber Ama Eğlendiren! Rafting Turizmi Katılımcılarının Deneyimlerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(3), 85–97. https://doi.org/10.5281/zenodo.7130307

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi