REKREASYONEL SPOR İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ (RSİOÖ) TÜRKÇE VERSİYONU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Özet Görüntüleme: 588 / PDF İndirme: 439

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7494871

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyonel Spor, İyi Oluş, Geçerlik, Güvenirlik

Özet

Bu araştırmada, bireylerin eğlence amaçlı spor kaynaklı iyilik hallerini ölçmek amacıyla Pi L-L, Chang C-M, Lin H-H. (2022) tarafından geliştirilmiş olan ‘Recreational Sport Well-Being Scale’ Türk diline ve Türk kültürüne uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada katılımcıları, 20 yaş ve üzeri eğlence amaçlı spora katılan bireylerden oluşmaktadır. ‘Recreational Sport Well-Being Scale’ orijinal formu toplam 4 alt boyut ve 14 maddeden oluşmaktadır. Türk diline ve Türk kültürüne uyarlanması adına Ölçeğin dil geçerliği çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak sağlanmıştır. Veri analizi için SPSS 20 ve LİSTREL 8.80 programında yararlanılmıştır. Ölçeğin Orijinal formda 4 faktörlü 14 maddelik yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenirlik düzeyini test etmek için Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu güvenirliğini test etmek için Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Ayrıca literatürde yer alan çalışmalarda da en sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 14 madde ve 4 alt boyuttan oluşan (RSİOÖ) Rekreasyonel spor iyi oluş ölçeği’nin Türk dilinde ve kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ayrıca 20 yaş üzeri bireylerin eğlence amaçlı spor kaynaklı iyilik hallerini ölçmek adına yapılacak olan bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek niteliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Başoğlu, U. D. (2013). Relationships between participation in recreational activities and leadership behavior: a study on the secondary school students. Turkish Journal of Sportand Exercise, 15(2), 100-106.Doi: 10.15314-tjse.10317-200724.

Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-Being. Chicago: Aldine.

Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.

Carruthers, C. P., & Hood, C. D. (Second Quarter 2004). The Power of the Positive: Leisure and Well-Being. Therapeutic Recreation Journal, 38(2), 225-245.

Çakır, O. (2017). Rekreasyon kavramı ve teorileri. M. Akoğlan Kozak içinde, Rekreasyonel liderlik ve turist rehberliği: kavram ve kuramlar üzerinden bir analiz(s. 36-54). Ankara: Detay Yayıncılık

Çokluk, Ö., Şerkercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Dumazedier, J. (1974). Sociology of leisure. Amsterdam: Elsevier.

Gümüşay, M., & Koç, M. C. (2022). Examination of Sports Motivation and Exercise Addiction Levels of Kickboxing Athletes and Individuals Who Do Kickboxing as Recreational Activity. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1821-1833.

Gürbüz, B., Çimen, Z., & Aydın, İ. (2018). Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği: Türkçe Formu Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 256-265

Karacaoğlu, K., & Köktaş, G. (2016). Psikolojik dayanıklılık ve psikolojik iyi olma ilişkisinde iyimserliğin aracı rolü: hastane çalışanları üzerine bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 119-127. Doi: 10.18394/iid.20391.

Karaküçük, S. (1995). Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme):. Ankara: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.

Li, C.L., & Wang, C.Y. (2012). The factors affecting life satisfaction: recreation benefits and quality of life perspectives. Sports &Exercise Research, 14(4), 407-418.Doi:10.5297/ser.1404.001

Özen, Y. (2010). Kişisel sorumluluk bağlamında öznel ve psikolojik iyi oluş (sosyal psikolojik bir değerlendirme). T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2(4), 46-58.

Pi, L. L., Chang, C. M., & Lin, H. H. (2022). Development and Validation of Recreational Sport Well-Being Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8764.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annu Rev Psychol, 52, 141-166. Doi:10.1146/annurev. psych.52.1.141.

Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C., & Edgar, H. W. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. (Ed., V. W. C. D. Ryff). İçinde, The Self and Society in Aging Processes (s. 247-278). New York: Springer.

Sarı, T., & Çakır, S. G. (2016). Mutluluk korkusu ile öznel ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(25), 222-229.

Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. Anı yayıncılık.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Şahin, H. Ü. (1997). Performans Sporunu Bıraktıktan Sonraki Yaşamlarında Boş Zaman Değerlendirme İlgilerinin Araştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Adana.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel Đlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: Ekinoks.

Tabachnick BG. Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th Edition. New York: Harper & Row; 1995.

Yazıcı, A. G. (2014). Toplumsal Dinamizm ve Spor. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 394-405.

Yetim, A. (2019). Sosyoloji ve Spor. Ankara: Gazi Kitapevi.

Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-1 Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama, Ankara: Pegem Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇ, M. C. (2022). REKREASYONEL SPOR İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ (RSİOÖ) TÜRKÇE VERSİYONU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(4). https://doi.org/10.5281/zenodo.7494871

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi