2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393246

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Turizm Ekonomisi, Muğla Turizmi, Muğla

Özet

Ülke ekonomilerinde etkinliği yüksek olan turizm sektöründe yıllar içerisinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler birçok çalışmada küresel anlamda ele alınmış ve ülkeler bazında verilerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, turizm ekonomisi bağlamında ele alınmıştır. Turizmin Dünya’daki ve Türkiye’deki mevcut durumuna ilişkin genel bilgiler verilerek, Muğla turizminin Türkiye ekonomisindeki yeri değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, Muğla turizminin ekonomik açıdan istatistiksel verilerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseni benimsenen bu çalışmada, ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırma verileri 2012-2022 yıllarını kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Muğla sahip olduğu arz kaynakları ile Türkiye açısından önemli bir ekonomik girdi yaratma potansiyeline sahiptir. Turist sayısından ziyade turizm gelirlerinin arttırılması noktasında yapılacak çalışmalar, Muğla açısından önem arz etmektedir.

Referanslar

Akça, B. & Akça, S. (2021). Muğla’nın Tarihçesi, Bahar, O. ve Avcı, M. (Der.), Muğla Kent Ekonomisi içinde (1-15), Ankara: Detay Yayıncılık.

Akçay, S., Yüksel, F., Ön, F., & Uzun, B. (2022). Destinasyon Aidiyeti ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kite Sörf Turizmi: Akyaka Spotu. Journal of International Social Research, 15(87).

Bahar, O. & Çelik İlal, N. (2019). An evaluation on sustainable tourism demand: The case of Muğla, Turkey. Journal of Tourism Theory and Research, 5 (3), 370-379.

Bahar, O. & Şayka, H. (2021). Muğla’da Turizm Sektörü. Bahar, O. & Avcı, M. (Der.), Muğla Kent Ekonomisi içinde (70-87), Ankara: Detay Yayıncılık.

Bahar, O. (2008). Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisi Açısından Yeri Ve Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 61-80.

Bahar, O. (2022). Makroekonomik Göstergelerle Turizmin Önemi, Bahar, O. ve Avcı, M. (Der.), Turizm Ekonomisinde Son Gelişmeler içinde (1-23), Ankara: Detay Yayıncılık.

Bilgiçli, İ., & Altınkaynak, F. (2016). Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve Önemi; Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(12), 560-580.

Blancas, F. J., & Lozano-Oyola, M. (2022). Sustainable tourism evaluation using a composite indicator with different compensatory levels. Environmental Impact Assessment Review, 93, 106733.

Çımat, A.& Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz İBBF Dergisi, 1- 18.

Dalan, C. & Arıkan Saltık, I. (2021). Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1451- 147.

Etçi, H. (2021). Muğla’da İşgücü Piyasasının Yapısı. Bahar, O. ve Avcı, M. (Der.), Muğla Kent Ekonomisi içinde (239-271), Ankara: Detay Yayıncılık.

Fırat, A. & Akdemir, R. (2021). Muğla İlinin Markalaşması ve Markalı Ürünler. Bahar, O. ve Avcı, M. (Der.), Muğla Kent Ekonomisi içinde (363-379), Ankara: Detay Yayıncılık.

Go Türkiye (2023a). Muğla Gör, https://mugla.goturkiye.com/tr/gor. [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

Go Türkiye (2023b). Muğla Tat, https://mugla.goturkiye.com/tr/tat. [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

İklim Muğla, (2023). İklim Verileri, https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/mugla/mugla-179/. [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

Kargiglioğlu Ş. & Temür E (2022). Muğla Gastronomi Haritası. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel (Online), 5(3), 1203- 1215.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023). https://mugla.ktb.gov.tr/Eklenti/102365,isletme-belgeli-tesisler--agustospdf.pdf?0. [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023). https://mugla.ktb.gov.tr/Eklenti/99181,yatirim-belgeli-tesisler-mayis-2022pdf.pdf?0. [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023). İlk Beş Ülke. https://mugla.ktb.gov.tr/TR-310368/ilk-bes-ulke---2022.html [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023). Menteşe Merkez İlçe, https://mugla.ktb.gov.tr/TR-296012/mentese-merkez-ilce.html. [Erişim Tarihi: 10.06.2023]

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023). Turizm Aktiviteleri, https://mugla.ktb.gov.tr/TR-271018/turizm-aktiviteleri.html, [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023a.) Turizm Aktiviteleri. https://mugla.ktb.gov.tr/TR-271022/kiteboard-ucurtma-sorfu.html. [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

Oskay, C. (2012). Mersin turizminin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 185-202.

Öztekin, H., & İlhan, İ. (1994). Konaklama Endüstrisi ve Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 12-15.

Polat, Ç., Bitiktas, F. & Açık, A. (2022). Türkiye’de Yat ve Kruvaziyer Turizmi Gelirleri: Antalya Örneği. Journal of Maritime Transport and Logistics , 3 (2) , 76-89.

Samırkaş Komşu, M. & Eban, F. (2019). Hollanda Hastalığı Ve Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 138-149.

Sevim, S., Güven, E. A., & Eryiğit, P. (2015). Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri: zaman serileri analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3).

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK (2021). https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4. Erişim Tarihi: [Erişim Tarihi: 10.05.2023].

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Deniz Turizmi Tesisleri, https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/94183,deniz-turizmi-tesisleri-listesipdf.pdf?0, [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Turizm Gelirleri ve Giderleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201116/turizm-gelirleri-ve-giderleri.html. [Erişim Tarihi: 10.05.2023].

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Turizm Yatırım ve İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istatistikleri.html, [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

TUİK, (2023). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, https://data.tuik.gov.tr. [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

Turizm Bakanlığı (2002). Turizmde Altın Dönem. Ankara: Turizm Bakanlığı Yayını.

Türk Patent ve Marka Kurumu (2023). https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=48&tur=&urunGrubu=&adi=. [Erişim Tarihi: 12.06.2023].

Ünlüönen, K. & Tayfun, A (2009). Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (27), 1-17.

Ünlüönen, K., Tayfun, A. & Kılıçlar, A. (2015). Turizm Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Weber, F. (2019). Demand for sustainable tourism. Corporate sustainability and responsibility in tourism: A transformative concept, 265-281.

World Tourism Organization (2021). International Tourism Highlights, 2020 Edition, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284422456.

WTTC (2021). Travel&Tourism Economic Impact, https://wttc.org/research/economic-impact [Erişim Tarihi: 10.06.2023].

İndir

Yayınlanmış

2023-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik İlal, N. (2023). 2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme . Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 28–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393246

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi