Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama


Özet Görüntüleme: 131 / PDF İndirme: 74

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10895893

Anahtar Kelimeler:

Kıyaslama, Turizm, Stratejik Yönetim

Özet

Bu çalışma, turizm işletmelerinde stratejik yönetim araçlarından biri olarak kıyaslama (benchmarking) yöntemini ele almak ve turizm işletmelerinde stratejik yönetim için kıyaslama yönteminin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, ilgili alanda literatür taraması yapılarak, ikincil veri kaynaklarının analizi yöntem olarak kullanılmıştır. Turizm endüstrisinde rekabetin artmasıyla birlikte, işletmelerin stratejik planlama sürecinde benchmarking yöntemini kullanarak, rakiplerinden farklılaşmaları ve üstünlük sağlamaları hedeflenmektedir. Turizm işletmeleri, hizmet kalitesini artırmak, maliyetleri düşürmek, yaratıcılığı artırmak ve yeni iş fırsatları yaratmak için benchmarking yöntemini kullanmaktadırlar. Benchmarking, işletmelerin performanslarını ölçmek ve rakiplerinin en iyi uygulamalarını öğrenmek için kullanılan bir yöntem niteliği taşımaktadır. Bu yöntem aracılığıyla, işletmeler kendi performanslarını iyileştirmelerine ve rakiplerinden farklılaşmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada, turizm işletmelerinin benchmarking yöntemini nasıl uygulayabilecekleri ve bu yöntemin işletmelerine nasıl faydalar sağlayabileceği hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Bu bilgiler, turizm işletmelerinin stratejik yönetimlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve turizm sektöründe rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, turizm işletmelerinin rekabet avantajı elde etmek ve stratejik yönetimlerini geliştirmek için benchmarking yöntemini kullanmaları turizm işletmeleri açısından büyük ölçüde önem taşımaktadır. Ayrıca, benchmarking yönteminin sistematik bir süreci olduğu sonucuna ulaşılmış, mümkün olduğunca bu süreçlerin sırasıyla ve eksiksiz uygulanması gerektiği önerilmiştir.

Referanslar

Aktan, C.C. (2007), Geleceğe Uzanmanın Yolu, Stratejik Yönetim.

Aktaş, A. (2002), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Azim Matbaa, Antalya.

Alkhafaji, A. F. (2003), Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control in a Dynamic Environment, The Haworth Press, Binghamton, New York.

Andersen, B. ve Pettersen, P. G. (1995). Benchmarking handbook. Springer Science & Business Media.

Barca, M. (2005), Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi, Yönetim Araştırmalara Dergisi, 5(1), 7-38.

Barry, W.B. (1986), Strategic Planning Workbook for Public and Nonprofit Organizations, St. Paul.

Bircan, İ. (2002). Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, 11-20.

Bryson, J.N. (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Fransisco

Bumin, B. ve Erkutlu, H. (2002). Toplam Kalite Yönetimi ve Kıyaslama (Bencmarking) İlişkileri. Gazi University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 4(1), 83-100.

Büyükipekçi, S., Şenel, G. ve Varol, F. (2018). Turizm İşletmelerinde Benchmarkıng (Kıyaslama) Uygulaması: İzmir Örneği. International Congress on Cultural Heritage and Tourism, (s. 326-333).

Camp, R. C. (1989). Benchmarking: the search for industry best practices that lead to superior performance. ASQC Quality Press.

Chen, W. H. (1998). Benchmarking quality goals in service systems. The Journal of Services Marketing, 12(2), 113-128. 10.1108/08876049810212239

Clarke, A. ve Raffay, A. (2013). Benchmarking Tourism Partnerships. İçinde C. Costa, E. Panyik ve D. Buhalis (Ed.), Trends in European Tourism Planning and Organisation. Channel View Publications.

Corne, A. (2015). Benchmarking and tourism efficiency in France. Tourism Management, 51, 91-95. 10.1016/j.tourman.2015.05.006

Çavuş, M. F. (2005), Aile İşletmelerinde Stratejik Yönetim, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 152-166.

Dattakumar, R. ve Jagadeesh, R. (2003). A review of literature on benchmarking. Benchmarking: An International Journal, 10(3), 176-209. 10.1108/14635770310477744

Dinçer, Ö. (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Matbaası, İstanbul.

Erdem, B. (2006), İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı: Kıyaslama (Benchmarking) (Yazınsal Bir İnceleme), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(15), 65-98.

Erol, Y. ve İnce, A. L. (2012), Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Journal of World of Turks, 4(3).

Eryılmaz, B. (2009), Kıyaslama (benchmarking) Yönetimi ve Otel İşletmelerinde Kullanımına İlişkin Teorik Bir Çalışma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 41-79.

Evans, N., Campbell, D. ve Stonehouse, G. (2003), Strategic Management for Travel and Tourism, Butterworth- Heinemann, Oxford.

Fisher, J. G. (1998), Kıyaslama (Benchmarking) Yoluyla Performans Nasıl Aktarılır, Rota Yayınları, İstanbul.

Griffin, R. W. (2010), Management, South Western Cengage Learning, USA.

Güçlü, N. (2003), Stratejik Yönetim, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.

Halis, M. (2008), Toplam Kalite Yönetimi & ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

Jauch, L. ve Glucek W. (1989), Strategic Management and Business Polict, New York: McGraw Hill.

Karakaya, A., Ay, F. A. ve Gürel, S. (2013), Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi: Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma, CU Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013, 37(2), 71-98.

Kaya, E. Ü. ve Gündüz, S. (2004). Küçük Ölçekli İşletmelerde Kıyaslama Tekniğinin Uygulanması: Kuramsal Bir Çerçeve. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 2(3), 30-34.

Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.

Küçük, O. (2012), Kalite İyileştirmede Adım Adım Kıyaslama (benchmarking), Kıyaslama Türleri ve İlkeler- Kıyaslama Süreci, Kıyaslama Başarı Faktörleri, Seçkin Yayınları, İstanbul.

Mala, I. K., Handayati, P. ve Zagladi, A. N. (2023). Benchmarking as a Marketing Strategy Promotion for Increasing Tourism: Case Study of SMEs in Kediri City Square. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 2(10), 4013-4024. 10.55927/eajmr.v2i10.6313

Mirze, S. K. (2010), İşletme, Literatür Yayınları, İstanbul.

Mohajeri, K., Nayeri, M. D. ve Mashhadi, M. (2009). A Model for Stakeholder-Oriented Benchmarking Process. Journal of Applied Sciences, 9(2), 237-247. 10.3923/jas.2009.237.247

Özer, P. S. (1999), Benchmarking, Vizyon Yayınları, İzmir.

Philips, P. ve Moutinho, L. (2014). Critical review of strategic planning research in hospitality and tourism. Annals of Tourism Research (48), 96-120. 10.1016/j.annals.2014.05.013

Pryor, L. S. (1989). Benchmarking: A Self-Improvement Strategy. Journal of Business Strategy, 10(6), 28-32. 10.1108/eb039332

Reddy, R. J. (2004), Management Process, S.B. Nangia, New Delhi.

Saraç, O. (2005), Benchmarking ve Stratejik Yönetim, Sayıştay Dergisi 56, 53-77.

Shetty, Y. (1993). Aiming high: Competitive benchmarking for superior performance. Long Range Planning, 26(1), 39-44. 10.1016/0024-6301(93)90231-4

Söyler, İ. (2007), Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi? (Engeller/Güçlükler), Maliye Dergisi, 152.

Spendolini, M. J. (1994). The Benchmarking Book. New York: Amacom.

Şimşek, M. (2004), Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.

Türkay, O., Kaya, M. C. ve Birer, Ş. (2013). Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Mesleki Beklentilerinin Analizi: İstanbul Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, (s. 998-1015).

Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2014), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, İstanbul.

Vojtko, V., Štumpf, P., Rašovská, I., McGrath, R. ve Ryglová, K. (2020). Removing Uncontrollable Factors in Benchmarking Tourism Destination Satisfaction. Journal of Travel Research, 61(1), 136-149. 10.1177/0047287520971047

Wang, T. C. ve Huang, S. L. (2021). Benchmarking tourist hotels performance for strategies development. Current Issues in Tourism, 24(3), 424-441. 10.1080/13683500.2020.1718065

Wöber, K. W. (2002). Benchmarking in Tourism and Hospitality Industries, The Selection of Benchmarking Partners. Wallingford, UK: CABI Publishing.

Yüksek, G. (2010), Benchmarking Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri, Türofed Dergisi, 48, 49-60

Zlatković, M. (2016). Tourism Destination Benchmarking Analysis. European Journal of Multidiscipliary Studies, 1(1), 283-293. 10.26417/ejms.v1i1.p283-293

İndir

Yayınlanmış

2024-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, E., & Aktuna, C. (2024). Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895893

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi