Yerel Halkın Sakin Şehir Algısı: Havran Örneği

Yazarlar

  • Gülsüm YILDIRIM Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Rize/ Türkiye.( gulsun.yildirim@erdogan.edu.tr)
  • Sabriye ÇELİK UĞUZ Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye.( sabriyecelik@balikesir.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Şakin Şehir, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm, Havran

Özet

Sanayileşme ve ardından küreselleşme süreci, teknik ve teknolojik gelişmelerle insan yaşamını kolaylaştırmasına ve refahını arttırmasına rağmen, zamanla artan psikolojik, çevresel, kültürel ve ekonomik sorunları beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu sorunları azaltmak ve gidermek amacıyla kaynakları etkin kullanan, çevreyi koruyan, yerel kültürü önemseyen ve ekonomik verimliliği sağlayan sürdürülebilir kalkınma anlayışı ortaya çıkmıştır. Sorunlara yönelik diğer bir çözüm yolu ise sürdürülebilir kalkınma anlayışını destekleyen ve alternatif bir şehir gelişimi sunan sakin şehir hareketi olmuştur. Bu çalışma, sakin şehir (cittaslow) başvuru sürecinde olan Balıkesir ili Havran ilçesindeki yerel halkın sakin şehir hareketini turizm, ekonomi, sosyokültürel yaşam ve çevresel açıdan nasıl algıladıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Havran ilçesinde yaşayan 378 kişiye yüz yüze anket uygulanmış elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmada Havran’ın sakin şehir olma sürecinde yerel halkın görüş ve desteğini alarak ilerleme sağlaması için çeşitli öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2020-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, G., & ÇELİK UĞUZ, S. (2020). Yerel Halkın Sakin Şehir Algısı: Havran Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 287–307. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/66

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri