Otel Yöneticilerinin İş Etiği Kapsamındaki Uygulamalarının İşgörenlerin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği


Özet Görüntüleme: 133 / PDF İndirme: 75

Yazarlar

  • Nihan Yarmacı İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
  • Elbeyi Pelit Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Afyonkarahisar / Türkiye

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.89

Anahtar Kelimeler:

İş Etiği, İş Doyumu, Otel İşletmeleri, Afyonkarahisar

Özet

Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin beş yıldızlı otel işletmelerindeki yöneticilerin iş etiği kapsamındaki uygulamalarına yönelik algılarının iş doyum düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda, araştırmada otel işletmeleri işgörenlerinin iş etiği ve iş doyumu düzeyleri ile işgörenlerin iş etiği algılarının iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Ayrıca iş etiği ve iş doyumu düzeylerinin bazı kişisel ve demografik özelliklerine göre farklılıkları da incelenmiştir. Araştırmanın amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak otel işletmelerinde çalışanların iş etiği ve iş doyumu düzeylerinin belirlenmesinde anket tekniğinden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda, iş etiği ve iş doyumuna ilişkin ölçekler araştırma kapsamındaki Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde uygulanmıştır. Anket tekniği ile elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş olup, verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerin (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) yanı sıra t testi, anova, korelasyon ve regresyon analizlerinden de faydalanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin iş etiği algıları düşük düzeyde bulunmuş olup, işgörenlerin çalışma süresine göre iş etiği algılarının anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. İşgörenlerin departman ve çalışma süresine göre ise iş doyumu düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İş etiğinin işgörenlerin iş doyumu düzeylerine etkisine yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde orta düzeyin üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yarmacı, N., & Pelit, E. (2021). Otel Yöneticilerinin İş Etiği Kapsamındaki Uygulamalarının İşgörenlerin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 1–24. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.89

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi