AN EVALUATION ON POVERTY IN TURKEY AFTER 2005

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6399151

Keywords:

Poverty, Poverty in Turkey, Fighting Poverty

Abstract

Today, poverty, which is one of the important problems of the globalizing world, is not only a problem that concerns underdeveloped societies, but also closely concerns both developed and developing societies. Although the concept of poverty is a multidimensional relative concept, it is the state of not being able to meet the material and non-material basic life needs. While nearly 3 billion people earning less than US$ 3.10 per person per day, determined according to purchasing power parity by the World Bank, live below the poverty line, nearly 2 billion people struggle to survive under the extreme poverty line of US$ 1.90.

As in the whole world, income inequality and poverty have increased in Turkey, especially in recent years. In this regard, programs that center the fight against poverty are carried out in many countries.

Policies to combat poverty in Turkey have increased their importance day by day, but the desired result has not been achieved with the measures taken and the policies implemented. In order to solve the poverty problem, it is necessary to go deep and reach a solution with a structural transformation. The failure to understand the structural problems and the failure to implement the effective policies required by this causes failure in its results.

In this study, the definitions of poverty in the theoretical framework were made, the causes of poverty, its dimensions and the ways of fighting against poverty were analyzed, the poverty profile after 2005 in Turkey was examined, and by analyzing the poverty indicators during the period until today, the intervention and struggle policies that should be done in the fight against poverty in Turkey have been mentioned.

 

References

Kaynakça

Aktan, C.C. ve Vural, İ. Y. (2002). Yoksulluk: Terminoloji, temel kavramlar ve ölçüm yöntemleri, Yoksullukla mücadele stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.

Arpacıoglu, Ö. ve Yıldırım, M. (2011).Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, s. 60-76.

Arslaner, A. (2019), Açlık ve Yoksullukla Mücadelede Etkili Bir Araç: Coğrafi İşaretler (Cİ’ ler), 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, cilt 1, s. 316

Aytaç, Ö. (2003): İ. Oğuz Akdemir, Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları, 2.

Doğan, E. (2014). Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi. Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Yayın, (2880).Cilt, s. 50-77

Bhagwati, J. (1988). Poverty and Public Policy. World Development, 16(5), 539-555.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (2013). Güney’in Yükselişi: Farklılıklar Dünyasında

İnsani Gelişme. 2013 Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu. 15 Şubat 2019 Tarihindehttp://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2013.htmladresinden alınmıştır.

Ceyhan T, (2018),Yoksulluğun Küresel görünümü ve Sosyal Politikalar Kapsamında Türkiye’de Yoksullukla Mücadele, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53 (1), s111-147

Cox, Eli Po. (1975), Yoksulluk Nedir? Kimler Yoksuldur?, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Çev: İnan Özalp, Sayı: 4

Çelik K., Vural Y, Tuncer G.,(2017), Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü ve 2002 Sonrası Bir Değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., s.41-79

Doğan, E. (2014), Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Yayın No: 2880.

Dumanlı, Recep.(1996) Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları, Ankara: DPT Yayınları

Drakakis, D. ve Drakakis, S. (1996), Less Developped Economies and Dependence The Global Economy in Transition, s. 215-238.

Fırat, A. Serap, Yoksulluk, Kentlerde Suç Artışı ve Kent Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, (2008), ss. 201-228.

Field, Frank (1983). The Minimum Wage. London:, Policy Studies Institute.

Fields,Garry S.(1994), Poverty and Income Distribution Data for Measuring Poverty and Inequality Changes in the Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol.44, No.1, pp. 87-102.

Gündoğan, N. (2008),Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele, Ankara Sanayi Odası(ASO),OcakŞubat 2008, s.42 Dosya.pdf, Erişim Tarihi: 12.11.2018.

İnsel, Ahmet (2005), Yoksulluk, Dışlanma ve STK’lar, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, No 6, ss. 1–20.

Kalaycıoğlu, S. ve Helga Rittersberger-Tılıç (2002),Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri, Kentleşme, Göç ve Yoksulluk - Türk Sosyal Bilimler Derneği 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Der: A. Alpay Dikmen, İmaj Yayıncılık, Ankara.

Karakoyun, İ.(2013). Sosyal Yardımlar ve Yoksulluk, Karacadağ Bölgesel Kalkınma, 3 (4), 23- 26

Kumar, T.K., Gore, A.P., Sitaramam, V., (1996). Journal of Statistical Planning and Inference, 49:53-71.

Mingione, E. (1996),Urban Poverty in the Advanced Industrial World: Concepts, Analysis and Debate, Urban Poverty and Underclass: A Reader, Ed: E. Mingione, Blackwell, Oxford.

Öztornacı, B. ve Demirdöğen, A. (2015). Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21 (1), 7-15.

Sapancalı, F. (2001). Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Yoksulluk, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E.Dergisi, 3(2), ss. 115-140.

Sarı Gerşil, G. ve Yeşilyurt, H. (2014). Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk: Türkiye’de ve Dünyadaki Perspektifi, International Conference on Eurasian Economies, Makedonya, 1-9

Sidney, M. S. (2009). Poverty, Inequality and Social Exclusion, Theories of Urban Politics, (Der. J. S. Davies and D. L. Imbroscio), Sage Publications, London.

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu,(2006) ,s.85

Şenkal, A. (2007). Küreselleşme sürecinde sosyal politika. Alfa Basım Yayım Dağıtım. s. 392.

Şenses, Fikret; (2003), Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.

Şenses, Fikret (2009). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. (5. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.

Taylor, P. G. (1991), Social Change, Social Welfare and Social Science, University of Toronto Press, Toronto.

Tekeli, İ. (2000). Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruya Yaklaşım Seçenekleri Üzerine, Yoksulluk, (Der. M. Güvenç, ve A.H. Akder), Tesev Yayınları, İstanbul.

TÜİK (2006a), 2005 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 208, 26 Aralık.

TÜİK (2006), TÜİK (2009a), “2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları”, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 205, 1 Aralık.

TÜİK (2010), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları, 2008, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 134, 29 Temmuz

TÜİK (2019), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları, 2018, TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 30755 18 Eylül

United Nations Development Programme (UNDP) (2009), Human Development Report 2009, Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, UNDP, USA.

Uzun, A.M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 155-174.

World Bank (2000), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, World Bank, Washington, USA.

World Bank (2011), World Development Report 2110/2012: Attacking Poverty, World Bank, Washington, USA.

Published

2022-03-30

How to Cite

ALBAYRAK, Şerife G. (2022). AN EVALUATION ON POVERTY IN TURKEY AFTER 2005 . Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 72–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399151

Issue

Section

Research Paper