Sosyal Medyada Turistlerin İlgisini Ne Çekiyor? Türkiye-Yunanistan Destinasyonları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz


Özet Görüntüleme: 395 / PDF İndirme: 245

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6774375

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya, Instagram, Tanıtım, Göstergebilim, Türkiye, Yunanistan

Özet

Destinasyon tanıtımı genel anlamda, hedef kitle olarak belirlenmiş olan turistlere yönelik oluşturulan destinasyona ait turistik ürün ve hizmetlerin görsel, işitsel materyaller kullanılarak kanallar vasıtasıyla aktarılmasını ifade etmektedir. Turistik tanıtmanın amaçları arasında, turizm faaliyetlerine söz konusu olan destinasyonun öz değerlerini ve yeteneklerini çeşitli pazarlama stratejileri yürüterek turistlerin zihninde olumlu bir imaj oluşturarak konumlandırma sağlama, seyahat motivasyonlarını duyu yoluyla harekete geçirme, satış hacmini artırma, destinasyonların çekiciliğini artırma ve ürün ve hizmetler hakkında mevcut bilgiyi yayma sıralanabilir. Bu bağlamda araştırmanın konusunu, destinasyonların devlet destekli sosyal medya hesaplarında (Instagram) yer alan tanıtıma ilişkin görsellerin anlamlandırılması oluşturmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, Akdeniz çanağında bulunan Türkiye ve Yunanistan’ın devlet destekli resmi sosyal medya hesaplarında yer alan görseller arasında her destinasyon için en çok beğeni alan ilk iki görselin çözümlenerek anlamlandırılmasıdır. Bu araştırma, tanıtım faaliyetlerinin post modern çağa uygun şekilde dijital ortamlarda gerçekleşmesi üzerine birer turistik destinasyon olarak Türkiye ve Yunanistan’ı Instagram üzerinden takip eden potansiyel turist olarak kabul edilebilecek kullanıcıların görsellerde nelere dikkat ettiğini ortaya çıkarmaktadır. En çok beğeni alan görsellerin anlamlarını analiz ederek sonraki tanıtım materyalleri için daha etkin tanıtım çalışmaları yapılmasına katkı sağlamak ve Instagram üzerinden tanıtım anlamında rakip destinasyonlardan öne çıkmaya katkı sağlamak açısından çalışma önemli görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulguların sonuçlarına göre, sosyal medya aracılığı ile destinasyonlara ait görseller üzerinden yapılan tanıtımların bireyler üzerinde etkili olduğu yorumu ortaya çıkmaktadır.

Referanslar

Altınbüken, B. (2014). Göstergebilim Yöntemiyle Görsel Sözce Çözümlemesi. İçinde A. Güneş (Ed.), İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Liteartürk Academia, Konya.

Ardıç Yetiş, Ş. (2020). Azerbaycan Turizm Tanıtım Filminin Göstergebilimsel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi, MTCON'20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’nda sunuldu, Ankara-Türkiye, 1878-1879.

Aslan, E. (2021). Instagram İstatistikleri 2021-Önemli Gelişmeler. https://teknobur.com/instagram-istatistikleri Son Erişim Tarihi : 12/11/2021.

Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri ile Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 139-152.

Barthes, R. (2016). Göstergebilimsel Serüven. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Chomsky, N. (2002). “Dil ve Zihin”. (Çev: Ahmet Kocaman), Ayraç Yayınevi, Ankara.

Civelek, M. ve Türkay, O. (2020). Göstergebilimin Kuramsal Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 771-787.

Çağlar, B. (2012). Bir İletişim Biçimi Olarak Gösterge Bilim, EUL Journal of Social Sciences, LAÜ (Lefke Avrupa Üniversitesi) Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22-34.

Denkel, A. (2003). Nesne ve Doğası, Doruk Yayınevi, İstanbul

Digital 2021 Us. (2021). https://wearesocial.com/us/blog/2021/01/digital-2021-us/ (Erişim Tarihi: 15/12/2021).

Duran, G. (2021). Türkiye'deki Unesco Gastronomi Şehirlerinin İçerik Analizi ile Kimliklerinin Keşfedilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Ankara-Türkiye.

Erdem,D. (2020). Turizm Tüketicilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine Yönelik Algılarının Otel Seçimi ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara-Türkiye.

Erdem, D. ve Hassan, A. (2021). Turizm Tüketicilerinin Sosyal Paylaşım Siteleri ile Otel Seçimleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 1-18.

Erkman, F. (1986). Göstergebilime Giriş. Alan Yayıncılık, İstanbul.

Eryılmaz, B., Zengin, B. (2014). Butik Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir İnceleme: Facebook Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 42-59.

goturkiye. (2021). https://www.instagram.com/goturkiye/ (Erişim Tarihi: 20.11.2021).

Guiraud, P. (1994). “Göstergebilim”. (Çev: Prof. Dr. Mehmet Yalçın), İmge Kitabevi, Ankara.

Guiraud, P. (1999). Anlambilim. Multilingual, İstanbul.

Güler, P. (2021). Mülteci Kamp Fotoğraflarının Oryantalist Söylem Bağlamında Görsel, Sosyal ve Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Günay, V.D. (2008). Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 2008(1), 1-29.

Öztürk, G., ve Öncüer Çivici, M. E. (2018). Küyerelleşme Kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım Afişlerinde Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımı: Bir Gösterge Bilim Analiz Örneği. Journal of Travel and Tourism Research, (13), 69-95.

Parsa, S. ve Parsa, A. F. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Rifat, M. (2005). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1, YKY Yayınları, İstanbul.

Rifat, M. (2019). Göstergebilimin Abc'si, Simavi Yayınları, İstanbul.

Rigotti, E. ve Rocci, A. (2006). Denotation versus Connotation. Encyclopedia of Language & Linguistics (Second Edition), 436-444.

TDK Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15/12/2021).

visitgreceegr. (2021). https://www.instagram.com/visitgreecegr/ (Erişim Tarihi: 22.11.2021).

Yavuz, M.C. ve Karabağ, F.S. (2009). Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 36(2009), 114-115.

Yıldırım A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Duran, G., Erdem, D., & Konaklıoğlu, E. (2022). Sosyal Medyada Turistlerin İlgisini Ne Çekiyor? Türkiye-Yunanistan Destinasyonları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774375

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi