Akçakoca için Alternatif Bir Rota Olarak Fakıllı Mağarası; Ziyaretçiler Gözünden Bir Değerlendirme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8394607

Anahtar Kelimeler:

Akçakoca, Mağara Turizmi, Fakıllı Mağarası, Alternatif Turizm, Akçakoca Turizm Çalıştayı

Özet

Akçakoca turizmin ilk başladığı günden itibaren turizm gelirini deniz turizmine bağlamıştır. Zaman içerisinde alternatif yaratma ihtiyacı duyulsa da iddialı alternatifler geliştirme noktasında yetersiz kalınmıştır. Akçakoca turizmine dair en tartışılan ve çözüm aranan konulardan biri olan turizm çeşitlendirilmesi meselesinin en önemli aktörlerinden olabilecek potansiyele sahip Fakıllı Mağarası, Akçakoca’da mağara turizmine konu olabilecek iki mağaradan biri ve konu olan ise tek mağara olma özelliği göstermektedir. Bugün turizmin varlığı ve sürdürülebilirliği öncelikli olarak turizme konu olan değerlerin korunması, ikinci olarak da turizme konu olabilmelerinin sağlanabilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında turizme konu edilmeye çalışılan Fakıllı Mağarası’na yönelik ziyaretçi görüşleri içerik analizine tabii tutularak Maxqda nitel analiz programı ile analiz edilmiştir. Alanla ilgili Akçakoca Turizm Çalıştayı Sonuç Raporu’na paralel değerlendirmeler yapılarak çözümler sunulmuştur.

Referanslar

Akbaba, A., Gürü, E. B., Yaran, M. ve Çimen, H. (2006). Öğrencilerin öğretim elemanları ile ilgili kalite beklentileri: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 9-21.

Akçakoca Turizm Çalıştayı Sonuç Raporu (2022), https://cdn.duzce.edu.tr/File/GetFile/2a5c7365-002b-48fe-a7de-d306654281fc, (Erişim Tarihi: 29.07.2023).

Çiçek, E., Pala, U. ve Özcan, S. (2013). Destinasyon tercihinde web sitelerinin önemi: yerli turistler üzerine bir araştırma, Sosyoteknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Yıl:3 Sayı:5

Çimen, H. (2008). Turizm lisans öğrencilerinin mesleki yönelimleri: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(2), 194-202.

Dağlı, Z. (2018). Sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik yerel halkın tutumlarını incelemeye ilişkin bir araştırma: Akçakoca destinasyonu. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 603-619.

Hatırnaz, B. (2022). Akçakoca Destinasyonu’nun tarihî insan ekolojisi: Karadenizin Kıyıcığında Romanı. Folklor/Edebiyat, 28(112), 1043-1068.

Karagöz, A. ve Mesci, Z. (2020). Bölgesel kalkınmada turizm girişimciliğinin rolü: Akçakoca örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(2), 203-231.

Kulualp, H. G. ve Karadağ, D. (2019). Davranış bilimleri açısından halkın turizmin gelişimini desteklemeye yönelik algısını etkileyen faktörler: Akçakoca örneği. Journal of Management and Economics Research, 17(1), 40-62.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013). Fakıllı Mağarası-Düzce, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/duzce/gezilecekyer/akcakoca-fakilli-magarasi, Erişim Tarihi: 10.06.2023.

Mesci, Z. ve Bakır, E. B. (2020). Destinasyon markalaşmasına yönelik paydaş analizi: Akçakoca örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1323-1341.

Mesci, Z., Mesci, M., Karagöz, A. ve Özgenç, C. (2018). Kadın girişimcilerin bölgesel kalkınmada rolü: Akçakoca ilçesi örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(39), 387-412.

Mesci, M. ve Öztürk, E. (2017). Akçakoca’nın kırsal turizm eğilimleri ve geleceğe yönelik öneriler, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3) 73-82.

Sahtiyancı, E. ve Yıldız, N. B. (2020). Erken cumhuriyet dönemi ilkokul yapılarına Akçakoca’dan bir örnek: Orhan Gazi İlkokulu. Sanat Tarihi Dergisi, 29(2), 589-603.

Uçkun, C. G., Pelit, E. ve Emir, O. (2004). Otel işgörenlerinin iş doyumlarının önemi ve Akçakoca’da yerleşik yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir uygulama. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 39-59.

Yıldırım, Y. (2019). Tüketicilerin sembolik tüketim eğilimlerinin öğrenilmesi: Akçakoca Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 257-267.

Yıldırım, Y. ve Yurttaş, A. (2020). Yaşlı tüketiciler pazarının tutum ve davranışlarının öğrenilmesi ve pazarlama stratejilerine yönelik öneriler Akçakoca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 79-97.

Yücelten, E. (2016). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Üsküdar Üniversitesi. İstanbul.

Zengin, B. ve Eker, M. (2020). Mağara turizminin Akçakoca turizmine etkileri: Fakıllı Mağarası örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 220-233.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Hatırnaz, B. (2023). Akçakoca için Alternatif Bir Rota Olarak Fakıllı Mağarası; Ziyaretçiler Gözünden Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 46–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394607

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi