Tiyatro Oyuncularının Boş Zaman Tatminleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 135 / PDF İndirme: 0

Yazarlar

  • Hasan Tahsin KAVLAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi, Ankara, Türkiye.
  • Ertuğrul DÜZGÜN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği, Bolu, Türkiye.
  • Ercan KARAÇAR Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Rekreasyon Yönetimi, Sinop, Türkiye.
  • Hüseyin Fatih ZARARSIZ Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Karabük, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.92

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Doyumu

Özet

Bu çalışma, tiyatro oyuncularının boş zaman tatmin düzeyleri ve yaşam doyumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Literatürde boş zaman tatmini ve yaşam doyumu üzerine çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu değişkenleri tiyatro oyuncularıyla ilişkilendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan anket kullanılmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 527 kişiye anket yapılmıştır. Eksik ve yanlış doldurulmuş anketler araştırma kapsamı dışında bırakıldığı için 520 anket analiz edilmiştir. Tiyatro oyuncularının özelliklerine dair bilgilerin betimlenmesi için frekans ve yüzde testleri, boş zaman tatmin düzeyleri ve yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi için ise aritmetik ortalama testi kullanılmıştır. Boş zaman tatmini ve yaşam doyumunun çeşitli değişkenlere göre göstermiş olduğu farklılıklar için bağımsız iki örnek t-testi ve varyans testi kullanılmıştır. Boş zaman tatmini ve yaşam doyumu arasındaki ilişki ise korelasyon testi ile incelenmiştir. Testler sonucunda boş zaman tatmini ve yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar kapsamında gerek literatüre gerekse de uygulama alanına dönük öneriler geliştirilmiştir.

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

KAVLAK, H. T., DÜZGÜN, E., KARAÇAR, E. ., & ZARARSIZ , H. F. (2021). Tiyatro Oyuncularının Boş Zaman Tatminleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 73–93. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.92

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi