MÜSLÜMAN DOSTU TURİZM KAPSAMINDA MICE TURİZM ORGANİZASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 200 / PDF İndirme: 134

Yazarlar

  • Nur Neşe ŞAHİN Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye
  • Esat ÖZATA Beykent Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye
  • Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Müslüman Dostu Turizm, İslami Turizm, Mice Turizm

Özet

Global ekonomi içerisinde helal seyahat, helal konaklama ve helal yeme-içmenin payının gittikçe yükselen bir çizgide olduğu gözlenmektedir. Bu durum turizm faaliyetlerinin ve seyahat organizasyonlarının Ġslami Ģartlar çerçevesinde biçimlendirilmesi olarak açıklanan Müslüman Dostu Turizm kavramını ön plana çıkartmaktadır. Müslüman Dostu Turizm kapsamında gerçekleĢtirilen Ġslami Turizm faaliyetleri içerisinde günden güne geliĢen bir ayağı da iĢ seyahatleri oluĢturmaktadır. Tam ismi Meeting, Incentive, Congress, Events olan, toplantılar, teĢvik gezileri, kongreler ve sergiler anlamına gelen, Ģirketlerin motivasyon düzeylerini arttırmayı hedefleyen ve iĢ seyahatleri kapsamında değerlendirilen MICE turizm organizasyonları, dünya turizm gelirleri içerisinde oldukça iyi bir paya sahip olarak değerlendirilmektedir. MICE turizm faaliyetleri, ekonomik getiri ve avantajlar noktasında diğer turizm organizasyonlarına nazaran oldukça avantajlı görülmektedir. Buradan yola çıkarak yapılan çalıĢma içerisinde MICE turizm faaliyetlerinin Müslüman turistlere yönelik uygulanabilirliğine ve Müslüman coğrafyasındaki bazı uygulamalara değinilmektedir.Özellikle son dönemlerde Türkiye’de de gözler Müslüman Dostu Turizm uygulamalarına çevrilmiĢ durumdadır. Bu bağlamda çalıĢma içerisinde MICE turizmin faaliyetlerine Müslüman Dostu Turizm kapsamında bakılmıĢ olup, önemli noktalar belirlenmiĢ, öneriler geliĢtirilmiĢtir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, N. N. ., ÖZATA, E., & DOĞDUBAY, M. . (2017). MÜSLÜMAN DOSTU TURİZM KAPSAMINDA MICE TURİZM ORGANİZASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 23–31. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/227

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi