Uçak Restoranın Endüstriyel Miras Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Muğla Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6774461

Anahtar Kelimeler:

Endüstriyel Miras Turizmi, Uçak, Restoran, Muğla

Özet

Turizm sektörü ve sunulan ürün/hizmetler, endüstriyel sektörlerin gelişiminden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen yeni ulaşım araçları başlangıçta turizm hareketliliğinin hızla artmasını sağlayan dönüm noktalarını oluşturmuştur. Günümüzde ise modern teknolojinin gerisinde kalmaları nedeniyle ulaşıma ilişkin misyonlarını tamamlamış, kültürel mirasın bir parçası haline gelmiş ve kendileri birer turizm çekiciliği halini almıştır. Son dönemlerde dünya genelinde kültür turizmine ve bu kapsamda niş bir alan olan endüstriyel miras turizmine yönelik ilginin artması, endüstriyel miras unsurlarının turizm sektöründe de daha yoğun bir kullanımını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yeni gelişmekte olan endüstriyel miras turizmi hakkında derinlemesine bilgi edinmek üzere bir örnek olay incelemesinin gerçekleştirilmesidir. Araştırma kapsamında incelenmek üzere Muğla’da faaliyet gösteren Uçak Park Restoran örnek olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve gözlem teknikleri ile araştırma verileri toplanmıştır.  Araştırma bulguları doğrultusunda, endüstriyel miras unsuru olarak incelenen uçağın somut ve somut olmayan kültürel niteliklerine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, benzer uygulamaların farklı ülke ve destinasyonlardaki örneklerinin de söz konusu olması, belirtilen uçağın endüstriyel miras turizmi kapsamında kullanımının bir turizm çekiciliği yaratma potansiyelinin göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Araştırma hem mirasın korunmasına hem de ziyaretçiler için benzersiz deneyim fırsatları yaratılmasına katkısını artırmak için endüstriyel miras turizm faaliyetlerini yürütürken korumaya ve sürdürülebilirliğe saygı gösterilmesinin önemi belirtilerek sonuçlandırılmıştır.

Referanslar

Buchanan, A. (1985). The definition of industrial archeoogy”, L’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 4. Conférence Internationale, Lyon: Grenoble, 104-108.

Can, M. (2009). Kültürel Miras ve Müzecilik. Kültür ve Turizm Bakanlığ Çalışma Raporu, 22.

Doğan, H., ve Aktan, V. (2017). Tarihten sanata ve turizme bir kültür hazinesi: Gaffur'un pijaması ve sümerbank basma fabrikası desenleri. www.academia.edu, 1-10.

Edwards, J. A., ve Llurdes, J. C. (1996). Mines and quarries: Industrial heritage tourism. Annals of Tourism Research, 23, 341-363.

Güneş, G. (2014). Maden ve taş ocakları örneğinde endüstri mirasının korunması ve yeniden kullanımı. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, 324-334.

Kaya, M., ve Yılmaz, C. (2018). Endüstriyel miras turizmi için bir örnek: Ayancık- zingal orman işletmesi (Sinop). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLIV, 121-162.

Kıraç, A. B. (2013, 02). Endüstri mirasının korunması ve yeniden değerlendirilmesi. Mimaran, 7-13.

Lane, B., Weston, R., Davies, N. J., Kastenholz, E., Majewsjki, J., ve Lima, J. (2013). Industrial heritage and agri / rural tourism in europe. Brussels: European Parliament, 1-141.

Nergiz, S. (2015). Bingöl sanayi potansiyeli ve yatırımların belirlenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 1-65.

Nuryanti, W. (1996). Heritage and postmodern tourism. . Annals of Tourism Research, 23 (2), 250-260.

Oral, E. Ö., ve Ahunbay, Z. (2005). Bursa’nın ipekçilikle ilgili endüstri mirasının korunması. İTÜ Dergisi, 1-10.

Saner, M. (2012). Endüstri mirası: Kavramlar, kurumlar ve türkiye’deki yaklaşımlar. Planlama Dergisi, 53-66.

Santa, E. D., ve Tiatco, S. A. (2019). Tourism, heritage and cultural performance: Devoloping a modality of heritage tourism. Tourism Management Perspectives, 31, 301-309.

Stratton, M. (2000). Understanding the potential: Location, configuration and conservation options, Industrial buildings, conservtion and regeneration. E&FN Spon.

TICCIH (2011). The International Committee for he Conservaiton of Industrial Heritage - Endüstriyel Mirasın Korunması Uluslararası Komitesi. www.ticcih.org: http://ticcih.org/about/about-ticcih/dublin-principles/ (2021, 08 01 Erişildi).

Torlak, S. E. (2013). Endüstri mirasının ekonomiye kazandırılması: Toronto distilery district dönüşüm örneği. International Conference on Eurasian Economies İstanbul: Beykent University, 705-710.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (24), 543-559.

Uysal, M., Ersöz, Z. R., ve Fazla, İ. A. (2019). Konya tren garı yerleşkesi tarihi lokomotif deposu için bir yeniden kullanım önerisi. Konya Sanat Dergisi, Sayı 2, 67-86.

Vargas-Sanchez, A. (Ed.) (2015). The Palgrave Handbook of contemporary heritage research. Industrial Heritage and Tourism: A Review of the Literature. In: Waterton E. Palgrave Macmillan.

Yang, X. S. (2016). Industrial heritage tourism development and city image reconstruction in chinese traditional industrial cities: A web content analysis. Journal of Heritage Tourism, 12:3, 267-280.

Yılmaz, H. (2014). Eskişehir’in biricik destinasyon önerisi: Endüstriyel miras . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:2, 205-225.

İnternet Kaynakçası

https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_4.0 (Erişim tarihi: 27.12.2020).

https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/zollverein-mine-and-coking-plant-world-heritage-site (Erişim tarihi: 20.11.2020).

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 07.08.2021).

http://www.konyamimod.org.tr/public/upload/files/mimaran-no09.pdf#page=7 (Erişim tarihi: 01.08.2021).

https://www.hurriyet.com.tr/lezizz/galeri-bu-ucaklardan-dunyada-sadece-birkac-tane-varustelik-turkiyede-41452352/22 (Erişim tarihi: 01.08.2021).

https://www.havayolu101.com/2012/04/10/airbus-a300 (Erişim tarihi: 07.08.2021).

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Arıkan Saltık, I., & Yücel, M. (2022). Uçak Restoranın Endüstriyel Miras Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Muğla Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2), 14–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774461

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi