Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Boş Zaman Katılımı Ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Yazarlar

  • Muhammet VAPUR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara /Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.103

Anahtar Kelimeler:

Boş Zaman Katılımı, Rekreasyon, Algılanan Stres

Özet

Boş zaman katılımı kavramı ev içi aktiviteleri, fiziksel, sosyal, kültürel-sanatsal, açık alan etkinlikleri ve bunlara katılım sıklığını kapsamaktadır. Stres kavramı ise sıkıntı, kaygı, üzüntü ve gerginlik süresinin uzaması, içten ya da dıştan gelen etkilerle duygu ve davranışlarda ortaya çıkan, rahatsız edici bir durum ve bundan duyulan rahatsızlık, bunalım, gerginlik, bir şey yapmak istememe durumlarını kapsamaktadır. Araştırmada demografik özellikler; cinsiyet, yaş, medeni durum, ikamet ettiği yer, eğitim durumu, gelir düzeyi olarak ele alınmıştır. Rekreasyon aktivitelerine katılım sıklığı ve boş zaman katılım sorularına yer almaktadır. Algılanan stres düzeyini ölçmek içinde Cohen ve ark, (1983) tarafından geliştirilen Eskin ve ark. (2013) tarafından da Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 0.872 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre yaş, ikamet edilen yer, eğitim durumu, rekreasyon aktivitelerine ayrılan süre ve boş zaman değişkenleri ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Yayınlanmış

2021-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

VAPUR, M. . (2021). Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Boş Zaman Katılımı Ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(3), 314–330. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.103

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi