Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 265 / PDF İndirme: 108

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393291

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Fiziksel Aktivite, Sosyal Aktivite, Boş Zaman Katılımı, İş Tatmini

Özet

Bu makalenin amacı, öğretmenlerin boş zamanlarında sıklıkla yaptıkları rekreasyon aktiviteleri ile iş tatmin düzeylerini ortaya çıkarmak ve rekreasyon aktivitelerinin iş tatminine etkisini daha ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde görev yapan 392 öğretmenden çevrimiçi anket formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Anket formu, kişisel bilgi formu, boş zaman katılımı ölçeği ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 27.0 programına aktarılarak frekans, ortalama, standart sapma, çarpıklık, basıklık, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, boş zamanlarda yapılan rekreasyon aktivitelerine katılımın iş tatminini artırdığı bulunmuştur (p <0.01). Ayrıca, fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımında iş tatminini artırdığı görülmüştür (p <0.01).

Referanslar

Akmal, F., Zainol, F. A., Mansor, M. and Ghazali, Z. (2012). Recreational program and its association with job satisfaction. Asian Social Science. 8(13), 172.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıcılık.

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 145-148.

Başol, O. ve Çömlekçi, M. F. (2020). İş tatmini ölçeğinin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 1(2), 17-31.

Bozkurt, Ö. ve Bozkurt, İ. (2008). İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 9(1), 1-18.

Brayfıeld, A. and Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology. 35(5), 307-311.

Can, Y. ve Soyer, F. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin sosyo ekonomik beklentileri ile iş tatmini arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(1), 61-74.

Canbolat, P. ve Yavuz, E. (2019). İşgörenlere yönelik olarak düzenlenen rekreasyon aktivitelerinin örgütsel sessizliğe etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11(2), 1262-1269.

Chin-Tsai, K. (2013). Leisure involvement, leisure benefits, quality of life, and job satisfaction. A case study on 2011 creating sports island plan in ChiaYi City, Taiwan held by sports affairs council, executive yuan. International Review of Management and Business Research. 2(2), 421.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankra: Pegem.

Davis, K. and Nestrom, J.W. (1985). Human Behavior at work: Organizational Behavior, (7 edition). McGraw Hill, 109.

Dere, G. ve Günay, M. (2022). Fiziksel Aktivitenin Çalışanların İş Performansı Üzerine Etkileri. İstanbul: Efe Akademi Yayınları.

Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C. and Kluger, A. N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: the role of core evaluations. Journal Of Applied Psychology. 83(1); 17-34.

Kılıç, M. Y. (2020). Otantik liderlik davranışlarının, örgütsel adalet ve öğretmenlerin iş tatmini üzerine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal. 28(6), 2271-2283. doi: 10.24106/kefdergi.4121

Koç, H. ve Topaloğlu, M. (2012). İşletmeler İçin Yönetim Bilimi, (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Koç, M. C. ve Er, Y. (2020). Leisure satisfaction and job satisfaction: a research on academics. African Educational Research Journal. 8(2), 329-341.

Leitner, J. M. ve Leitner F. S. (1996). Leisure Enhancement. London: The Haworth Press.

Parker, S. (1979). The Sociology of Leisure. London: George Allen and Unwin LTD.

Procidano, M. E. and Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: three validation studies. American Journal of CommunityPsychology. 11(1), 1-24.

Saracho, O. N. and Spodek, B. (1995). Children's play and early childhood education: Insights from history and theory. Journal of Education. 177(3), 129-148.

Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. and Osborn, R. N. (2010). Organizational Behavior (11th Edition). Hoboken : John Wiley & Sons.

Sevil, T. (2015). Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Yaşlıların Algıladıkları Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Shannon, A. R. (2003). The relationship between organized recreational programs and job satisfaction/retention in the United States Navy (Doctoral dissertation, University of Connecticut).

Shujat, S. and Ameer, F. (2011). Effects of recreational and entertainment activities on employees job satisfaction: a case study. IBT Journal of Business Studies (JBS). 1(1).

Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences, Thousand Oaks. CA: Sage.

Tabachnick, G. B. and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Pearson.

Toker, B. (2007). Konaklama işletmelerinde iş doyumu: demografik değişkenlerin iş doyumu faktörlerine etkisi üzerine bir çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2(6), 591-615.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2021). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Weiskopf, D. C. (1982). Recreation and leisure. Improving the quality of life (No. Ed. 2). Allyn and Bacon, Inc..

İnternet Kaynakları

Ankara Valilik, (2023). http://www.ankara.gov.tr/ Erişim Tarihi: 27/08/2023.

İstatistik.MEB, (2023). https://istatistik.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 06/09/2023

İndir

Yayınlanmış

2023-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Vapur, M. (2023). Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 67–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393291

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi