Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal İtibar Algılarının Özdeşleşme ve Tatmine Etkileri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği


Özet Görüntüleme: 139 / PDF İndirme: 63

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443097

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal İtibar, Özdeşleşme, Öğrenci Tatmini, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Özet

Bu çalışma, turistik bir şehir statüsüne tam olarak sahip olmayan Zonguldak ilinde bulunan,  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde turizm bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kurumsal itibar algıları, özdeşleşme ve öğrenci tatmini arasındaki ilişkileri anlamayı amaçlamaktadır. Bununla beraber üniversitelerin öğrenci memnuniyetini artırmak ve kurumsal itibarlarını güçlendirmek amacıyla stratejik önlemler geliştirmelerine yönelik bilgi sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma için nicel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören turizm bölümü öğrencilerinden elde edilen 346 adet veri analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan 3 adet hipotez test edilmiştir. İstatistiki olarak SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal itibar algısının öğrenciler arasında özdeşleşme sürecini ve öğrenci tatminini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, özdeşleşme boyutunun da öğrenci tatminini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgular, üniversitelerin stratejik iletişim planlarını ve kurumsal itibarlarını güçlendirmek için öğrenci odaklı yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olabilmesi yönünde tavsiyeler verilmiştir.

Referanslar

Ağduman, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyon ve Tatminlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Alnıaçık, U., Ciğerim, E., Akcin, K., ve Bayram, O. (2011). Independent and Joint Effects of Perceived Corporate Reputation, Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 24, 1177-1189.

Alp, A. (2015). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Çatışma İletişim Algıları Arasındaki Farklılıklar: (Bir Alan Araştırması), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ardahan, F. ve Tekin, M. (1998). VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Resmi liseler ve aynı statüdeki özel kolejlerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini boyutları ve Antalya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ardahan, F. ve Lapa, TY. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve Gelire Göre İncelenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 129-136.

Ashforth, B. ve Mael F. (1989). Social Identity Theory and the Organization, The Academy of Management Review, 14(1), 20-39.

Aypar Özkan, S., Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E. B. (2018). İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 116-124.

Azoury, N. M., Daou, L. E., El Khoury, C. M. (2014). University image and its relationship to student satisfaction:case of the Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon. Journal of Executive Education, 12(1), 1-13.

Bennett, R. ve Kottasz, R. (2000). Practitioner Perceptions of Corporate Reputation: An Emprical Investigation. Corporate Communication: An International Journal. 5(4), 224-235.

Bilbil, E. K., Sütçü, C. S. ve Kıyat, B. D. (2013). Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma. Öneri Dergisi. 10(39): 163-175.

Bozkurt, M. (2011). Kurumsal İtibar Yönetiminin Müşteri Değerlendirme Sürecine Yansıması Ve Etkileri: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Camic, C. (1992). Reputation and the predecessor selection: Parsons and the institutionalists’. American Sociological Review, 57, 421–445.

Campbell, A. (1980). The Sense Of Well-Being İn America. New York: Plenum Press.

Chun, R. (2005). Corporate Reputation: Meaning and Measurement, International Journal of Management Review, 7(2), 91-109.

Davies, G., Chun, R., daSilva, R. ve Roper, S. (2003). Corporate Reputation and Competitiveness. London: Routledge.

Deephouse, D. L. (2000). Media reputation as a strategic resource: an integration of mass communication and resource-based theories. Journal of Management, 26 (6), 1091–1112.

Dennis, C., Papagiannidis, S., Alamanos, E. ve Bourlakis, M. (2016). The Role of Brand Attachment Strength in Higher Education. Journal of Business Research, 69(8), 3049-3057.

Doğan, Z., (1982). Rol Çatışması ve İş Gören Sorunları-Yönetim Psikolojisi. Todaie Yayınları. Ankara.

Dolphin, R. R. (2004). Corporate Reputation: A Value Creating Strategy. Corporate Governance. 4(3), 77-92.

Dutton, J.E., Dukerich, J.M. ve Harquail, C.V., (1994). Organizational Images and Member Identification, Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.

Edwards, M. R. (2005). Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review, International Journal of Management Reviews, 7(4), 207- 230.

Eroğlu, F. (1996). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Esen, E. (2011). Türkiye’deki ve Dünya’daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 289-306.

Fombrun, C. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Boston: Harvard Business School Press.

Fombrun, C. ve Riel, C. V. (2004). Fame and Fortune. How Successful Companies Build Winning Reputations. New Jersey: Prentice Hall.

Fombrun, C. ve Shanley, M. (1990). What’s in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33, 233–258.

Fuller, J. B, Hester, K., Barnett, T., Frey, L., Relyea C., ve Beu D. (2006). Perceived external prestige and internal respect: New insights into the organizational identification Process, Human Relations. 59, 815- 846.

Gray, E. ve Balmer, J. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702.

Hall, D. T. ve Schneider, B. (1972). Correlates of Organizational Identification As A Function of Career Pattern And Organizational Type, Administrative Science Quarterly, 17(3), 340-350.

Hall, R. (1992). The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13(2), 135–144.

Hall, R. (1993). A Framework Linking İntangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage. Strategic Management Journal. 14(8): 607-618.

Halsey W. (1988). Macmillan Contemporary Dictionary. First Edition. İstanbul: ABC Tanıtım Basımevi.

Haslam, S. Alexander, Postmes, Tom, Ellemers, Naomi, (2003 ). More Than A Metaphor: Organizational Identity Makes Organizational Life Possible, British Journal of Management, Vol. 14, 357-369.

Helm, S. (2007) “One reputation or many?: Comparing stakeholders‟ perceptions of corporate reputation”, Corporate Communications: An International Journal, 12(3), 238-254

Herbig, P. ve Milewicz, J. (1995). The relationship of reputation and credibility to brand success. Journal of Consumer Marketing. 10(3), 18-24.

Herbig, P., Milewicz, J., Golden, J. (1994). A model of reputation building and destruction. Journal of Business Research, 31, 23–31.

Herbig, P. ve Milewicz, J. (1993). The relationship of reputation and credibility to brand success. Journal of Consumer Marketing, 10 (3), 18–24.

Hutton, J. G., Goodman, M. B., Alexandera, J. B., ve Genest, C. M. (2001). Reputation Management: The New Face of Corporate Public Relations? Public Relations Review, 27(3), 247-261.

Hwang, Y. S. ve Choi, Y. K. (2019). Higher education service quality and student satisfaction, institutional image, and behavioral intention. Social Behavior and Personality: an international journal, 47(2), 1-12.

Işık, E. Y. (2011). Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal İtibarın Öğrenci Tercihleri Üzerindeki Rolü: Vakıf Üniversitelerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

IŞIK, M. (2020). Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 65-80.

Işık, M. ve Zincirkıran M. (2016). Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversiteler üzerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.

Karanika-Murray, M., Duncan, D., Pontes, H.M ve Griffiths, D. M. (2015). Organizational Identification, Work Engagement, And Job Satisfaction. Journal Of Managerial Psychology, 30(8), 1019 – 1033.

Kheiry, B., Rad, B. M., Asgari, O. (2012). University intellectual image impact on satisfaction and loyalty of students (Tehran selected universities). African Journal of Business Management, 6(37), 10205-10211.

Kırpık, G. ve Akdemir, B. (2018). Kuşak Farklılıkları ile Kurumsal İtibar Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi, Gece Kitapevi, Ankara.

Kreps, D. ve Wilson, R. (1982). Reputation and imperfect information. Journal of Economic Theory, 27, 253–279.

Kumar, S. (1999). Valuing Corporate Reputations, London: Published for the Institute of Directors and AIG Europe.

Luthans, F. (1994). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill, Inc.

Mael, F. ve Ashforth, B.E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identifiction. Journal of Organiational Behavior, 13, 103–123.

Mignonac, K., Herrbach O. ve Guerrero S. (2006). The interactive effects ofperceived external prestige and need for organizational identification onturnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 69(3), 477–493.

Morçin, S. ve Çarıkçı, İ. (2016). Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1) , 97-112.

Öncer, A. Z. ve Yıldız M.L. (2012). The impact of ethical climate on relationship between corporate reputation and organizational identification. Social and Behavioral Sciences, 58, 714-723.

Öz, E. Ü. ve Bulutlar F. (2009). Algılanan kurumsal itibar ve kurumdan ayrılma niyeti arasındaki ilişkide bir ara değişken olarak özdeşleşmenin rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 35-52.

Özdevecioğlu, M. ve Yalçın, Y. (2010). Spor Tatmininin Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 63-76.

Parker, C., Mathews, BP. (2001). Customer Satisfaction: Contrasting Academie and Consumers' Interpretations, Marketing Intelligence &Planning, 19(1), 38-44.

Podnar, K. (2011). Perceıved external prestige, organizational identification and organizational commitment: an empirical examination. Teorija Praksa, 48(6), 1611-1627.

Rao, H. (1994). The social construction of reputation: certification contests, legitimation, and the survival of organisations in the American automobile industry: 1895-1912. Strategic Management Journal, 15(Winter Special Issue), 29–44.

Raykov, T. ve Marcoulides, G. A. (2006). On multilevel model reliability estimation from the perspective of structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 13(1), 130-141.

Riketta, M. ve Dick, R. V. (2005). “Foci Of Attachment İn Organizations: A Meta- Analytic Comparison Of The Strength And Correlates Of Workgroup Versus Organizational İdentification And Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 67(3), 490-510

Rindova, V. P. ve Kotha, S. (2001) Continuous “morphing”: competing through dynamic capabilities, form, and function. Academy of Management Journal, 44, 1263–1280.

Roberts, P. W. ve Dowling, G. R. (2002). Corporate Reputation And Sustained Superior Financial Performance. Strategic Management Journal, 23(12), 1077-1093.

Schermerhorn, J., Hunt, J., Osborn, R. (1994). Management, New York: John Willey and Sons.

Scott, C. R. Corman, S. R. ve Cheney, G. (1998) “Development of StrucurationalModel of Identification in the Organization” Communication Theory, 8(3), 298-336.

Shapiro, C. (1983). Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations. The Quarterly Journal of Economics, 98(4).

Smidts, A., Pruyn, Ad H. ve Van Riel Cees B. M. (2001).The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification, Academy of Management Journal, 49(5), 1051-1062.

Şahin Perçin, N. ve Arslanergül, B. D. (2020). Kurumsal İtibar Yönetiminin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20 (39), 1-31.

Şen Demirci, T. ve Marşap, A. (2022). Kurumsal İtibar Algısının Örgütsel Çekicilik ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinin Yeme İçme Sektöründe İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (45) , 1487-1511.

Seven, S. (2019). Örgütsel özdeşleşmenin kurumsal itibar üzerindeki etkisi. Yayınlanmış ,Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, (www.tdk.gov.tr). Erişim tarihi:01.08.2022.

Van Dick, R., Wagner, U., Stellmacher, J., Crist O. (2004). The Utility of A Broader Conceptualization of Organizational Identification: Which Aspects Really Matter?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 171-191.

Weigelt, K. ve Camerer, C. (1988). Reputation and corporate strategy: a review of recent theory and applications. Strategic Management Journal, 9(5), 443–454.

Weisenfeld, B. M., Raghuram, S., Garud, R. (1999). Communication Patterns As Determinants of Organizational Identification In A Virtual Organization, Organization Science, 10 (6), 777-790.

Weiss, A. M., Anderson, E., ve Maclnnis, D. (1999). Reputation Management As A Motivation for Sales Structure Decisions. Journal of Marketing, (63), 74-89.

Yaşlıoğlu, M. M. (2012). Kurumsal İtibar ve İşletmelerde Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gedik, İbrahim A., Şahin, S., & Kıngır, S. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal İtibar Algılarının Özdeşleşme ve Tatmine Etkileri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 14–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443097

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi