KALKAN BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRMELERİN ANALİZİ: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 169 / PDF İndirme: 79

Yazarlar

  • Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., Doç. Dr., Isparta, Türkiye
  • Ali Çağlar AKÇIL Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kalkan, TripAdvisor, Çevirim içi müşteri değerlendirmeleri

Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, son yıllarda turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri de etkilemektedir. Web 2.0 teknolojisi ile birlikte, işletme, ürün veya hizmetler hakkında internette yapılan yorum ve değerlendirmeler, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkili olmaya başlamıştır. TripAdvisor, ziyaretçilerin dünyanın farklı bölgelerindeki konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri ile turistik yerler hakkında diğer kullanıcıların yorum ve tavsiyelerine danışarak gezilerini planlamasına olanak sağlayan web tabanlı bir platformdur. Bu çalışmada, Kalkan bölgesinde faaliyet gösteren ve TripAdvisor web sitesinde yer alan konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi değerlendirmeler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 81 adet konaklama işletmesi ele alınmıştır. Uygulanan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk’s testleri sonucunda, hesaplanan test istatistiklerine ait anlamlılık değerlerinin tümünün (p<0,05) 0,05’den küçük olduğu görülmüş, analizlerde parametrik olmayan testlerden faydalanılmıştır. Çalışmada, Kalkan bölgesindeki konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi müşteri değerlendirmeleri ile işletme türü, yıldız sayısı (oteller için), konum ve fiyat düzeyi arasındaki farklılıkları inceleyen hipotezler test edilmiştir. Gerçekleştirilen Kruskal-Wallis testlerinden elde edilen bulgulara göre; işletme türü ve fiyat düzeyi ile çevrimiçi müşteri değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, işletme konumu ve otellerin yıldız sayıları ile çevrimiçi müşteri değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2018-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇUHADAR, M. ., & AKÇIL, A. Çağlar. (2018). KALKAN BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRMELERİN ANALİZİ: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(1), 1–10. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/269

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi