KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İÇERİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 161 / PDF İndirme: 61

Yazarlar

  • Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Isparta, Türkiye. (muratcuhadar@sdu.edu.tr)
  • Hatice Ece ÖNCÜ Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye. (htccnc@gmail.com)
  • Hacer MUTLU Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye. (hacermutlu2@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.47

Anahtar Kelimeler:

Konaklama İşletmeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Web Sitesi, İçerik Analizi

Özet

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, firmaların hem kendi hedeflerine hem de toplumsal beklentiler ve değerlerine uygun politikalar belirleme, uygulama, karar verme ve faaliyetlerini uygulayarak toplum yaşamını iyileştirmeye ilişkin yükümlülüklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Turizm endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olan konaklama işletmeleri de, değişen turist/müşteri taleplerine paralel olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerini arttırmış, toplumu ilgilendiren çevresel, sosyal, ekonomik vb. faaliyetlerde kendilerini daha fazla göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel ve birinci sınıf tatil köylerinin web sitelerinde yer alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerine ilişkin içeriklerin analiz edilmesidir. Çalışmada, 330 konaklama işletmesi değerlendirmeye alınmış, çalışma kapsamındaki konaklama işletmelerine ilişkin bilgiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü web sayfalarından temin edilmiştir. Araştırmada, elde edilen veriler frekans analizleri, Mann-Whithney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre; incelenen konaklama işletmelerinin web sitelerindeki en düşük düzeyde KSS içeriklerinin “Çalışanlara (% 8,8) ve topluma karşı (% 11,8) KSS içerikleri olduğu görülmüştür. Farklılık testleri neticesinde ise, hem işletme türü, hem de çalışma kapsamındaki konaklama işletmelerinin faaliyette bulunduğu konum ile web sitelerinde yer alan KSS faaliyetlerine ilişkin içerikler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇUHADAR, M., ÖNCÜ, H. E., & MUTLU, H. (2019). KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İÇERİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 464–474. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.47

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi