Sosyal Medya Kullanımının Gastronomi Turizmine Etki Düzeyi Üzerine Bir İnceleme


Özet Görüntüleme: 120 / PDF İndirme: 75

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443068

Anahtar Kelimeler:

Gastronomi Turizmi, Sosyal Medya, Etki Düzeyi

Özet

Son yıllarda gastronomik amaçlı seyahatler artış göstermekte ve bu durum turizm destinasyonlarına ait gastronomik ürünlerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bilindiği üzere günümüzün en etkili iletişim unsurlarından birini sosyal medya araçları oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir destinasyona ait gastronomik unsurlarla ilgili bilgi edinmenin en pratik ve kolay yolu sosyal medya araçları sayesinde olabilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacını sosyal medya kullanımının gastronomi turizmine etki düzeyini tespit etmek oluşturmaktadır. Araştırma verileri Yozgat’ta yaşayan ve sosyal medya kullanan 200 kişiye anket formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde katılımcıların demografik özellikleri ile sosyal medya araçlarının gastronomi turizmine etki düzeyine ilişkin görüşlerine ait istatistiki değerlere yer verilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ait değişkenler ile sosyal medya araçlarının gastronomi turizmine etki düzeyine ilişkin T-testi ve Anova testleri yer almaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunun gastronomik bilgi edinmek için instagram kullandıkları, kadın katılımcıların erkek katılımcılara kıyasla sosyal medya etki düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca ilköğretim mezunlarının ve işsizlerin sosyal medya etki düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir

Referanslar

Chua, A.Y.K. ve Banerjee, S. (2015). How Businesses Draw Attention On Facebook Through İncentives, Vividness And İnteractivity”, International Journal of Computer Science, 42(3), 275-281.

Cizrelioğulları, M. N., Altun, Ö., ve Barut, P. (2020). Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan Z Kuşağının Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi, Gastronomi Araştırmaları. Ankara: İksad Yayınevi.

Djafarova, E. ve Rushworth, C. (2017). Exploring The Credibility Of Online Celebrities’ Instagram Profiles İn İnfluencing The Purchase Decisions Of Young Female Users, Computers in Human Behavior, Vol. 68, 1-7, doi: 10.1016/j.chb.2016.11.009.

Doğan, M., Pekiner, B., ve Karaca, E. (2018). Sosyal Medyanın Turizm ve Turist Tercihlerine Etkisi: Kars-Doğu Ekspresi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (3): 669-683.

Duman, M. Ş., Akmeşe, K. A. ve Sormaz, Ü. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yöresel Mutfak Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3174-3188.

Eşitti, Ş. ve Işık, M. (2015). Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Etmelerine Etkisi, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, 27, 11-30.

İmre, N. (2020). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 1655-1670.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kodjamanis, A. ve Angelopoulos S. (2013). Consumer Perception And Attitude Towards Advertising On Social Networking Sites: The case of Facebook, II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Famagusta – North Cyprus, 53-58.

Oğan, Y. ve Durlu Özkaya, F. (2021). Artvin’i Ziyaret Eden Turistlerin Gastronomi Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 211-227.

Pekerşen, Y.,ve Kaplan, M. (2020). Tüketicilerin Yeme İçme Alışkanlıkları Ve Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Rolü: Muğla Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2362-2381 https://doi.org/10.20491/isarder.2020.981

Saboo, S.B., Kumar, V. ve Ramani, G. (2016).“Evaluating the impact of social media activities on human brand sales”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 33 No. 3, 524-541, doi: 10.1016/j. ijresmar.2015.02.007.

Sebastian, J., ve Murali, T.(2017). Influence of Social Media on Culinary Tourism with Special Focus on Chennai City, Cardinal Cleemis School of Management Studies, Trivandrum, 1-9.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.

TUİK, (2022). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2022-49606 Erişim Tarihi: 20.02.2023

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Vukolic, D., Gajić, T. ve Penic, M. (2022). The effect Of Social Networks On The Development Of Gastronomy – The Way Forward To The Development Of Gastronomy Tourism İn Serbia, Journal of Tourism Futures, Ahead-Of-Print. https://doi.org/10.1108/JTF-01-2022-0034

Yuan, Y., Chan, C.S., Eichelberger, S., Ma, H. ve Pikkemaat, B. (2022). The Effect of Social Media On Travel Planning Process By Chinese Tourists: The Way Forward To Tourism Futures, Journal of Tourism Futures, 1-20, doi: 10.1108/JTF-04-2021-0094.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik , M. . (2023). Sosyal Medya Kullanımının Gastronomi Turizmine Etki Düzeyi Üzerine Bir İnceleme. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443068

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi