ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 155 / PDF İndirme: 65

Yazarlar

  • Hüseyin ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (huseyin_13@hotmail.com)
  • Ali YAYLI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (yayli@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık,, devam bağlılığı, normatif bağlılık, çalışan performansı, işten ayrılma niyeti

Özet

Bu araştırmada çalışanların örgütsel bağlılık, performans ve işten ayrılma niyeti algıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni bir kamu kuruluşunun Ankara merkez teşkilatına bağlı birimlerinde çalışan güvenlik personelidir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 192 güvenlik personeli tarafından cevaplandırılan anketin istatistiki analizi SPSS paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon matrisi testleri kullanılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılık duygusal bağlılık boyutu ile işten ayrılma niyeti algısı boyutları arasında ters yönlü yüksek, performans boyutu arasında pozitif yüksek bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel bağlılık devam bağlılık boyutu ile işten ayrılma niyeti algısı boyutları arasında ters yönlü yüksek, performans boyutu arasında pozitif yüksek bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel bağlılık normatif bağlılık boyutu ile işten ayrılma niyeti algısı boyutları arasında ters yönlü zayıf, performans boyutu arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel bağlılık duygusal bağlılık boyutu ile devam bağlılık boyutu arasında pozitif yönlü yüksek, normatif bağlılık algısı boyutu ile pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2014-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDEMİR, H., & YAYLI, A. (2014). ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), 48–58. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri