STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Yazarlar

  • Özlem ORHAN Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Ercan YAVUZ bGazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Stratejik insan kaynakları yönetimi, Alışveriş merkezi, İşgören performansı

Özet

Bu çalıĢmada, stratejik insan kaynakları yönetimi ile iĢgören performansı arasındaki iliĢki incelenmiĢ, ayrıca stratejik insan kaynakları yönetiminin iĢgören performansına etkisi ele alınmaktadır. AraĢtırmanın evrenini; Ankara’da faaliyet gösteren alıĢveriĢ merkezlerindeki yönetici ve iĢgörenler oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya veri toplama amacıyla; stratejik insan kaynakları yönetim ölçeği ve iĢgören performansı ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; alıĢveriĢ merkezlerinde uygulanan stratejik insan kaynakları yönetim anlayıĢının, iĢgörenlerin performanslarını etkilediği ve aralarında pozitif yönlü bir iliĢkinin söz konusu olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın alıĢveriĢ merkezlerinde yapılmasının amacı, güvenilir bir çalıĢma ortamı sunması ayrıca AVM’lerin her geçen gün öneminin artması, alıĢveriĢ yapmanın yanı sıra çeĢitli olanaklarıyla müĢterilerin hemen hemen birçok ihtiyaca cevap verebilir nitelikte olmasıdır.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

ORHAN, Özlem ., & YAVUZ, E. . (2017). STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 224–240. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/243

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri