İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI

Yazarlar

  • Ercan YAVUZ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (eyavuz@gazi.edu.tr)
  • Hatice GÖL Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (hatice-gol@hotmail.com)

Anahtar Kelimeler:

İşgören, Örgütsel Adalet, Dağıtımsal Adalet, İşlemsel Adalet, Etkileşimsel Adalet

Özet

Bu çalışma Ankara ilinde kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışanların örgütsel adalet algısı Colquitt tarafından (2001) geliştirilen, Özmen, Arnak ve Özeri (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, 20 ifadeden oluşan “Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Bu amaçla önce örgütsel adalet kavramı kısaca ele alınmıştır. Daha sonra ise araştırma bulguları yorumlanmıştır. Kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışanların cinsiyetleri, medeni durumları, öğrenim durumları ve kıdemleri ile örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışanların yaşları ve statüleri ile örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır.

İndir

Yayınlanmış

2014-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, E., & GÖL, H. (2014). İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(3), 29–35. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/118

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri