Kişilik Tipleri İle Kariyer Algısı ve Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Özge Üfelek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara /Türkiye.
  • Ercan YAVUZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara /Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.102

Anahtar Kelimeler:

Kişilik, Kişilik Tipleri, Beş Faktör Kişilik Kuramı Kariyer, Kariyer Değişimi, Kariyer Algısı, Kariyer Basamakları

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı kişilik tiplerinin, bireylerin kariyer algısı ve seçimi üzerindeki etkileri belirlemeye çalışmaktır. Kariyer algısına ilişkin basamakların incelenmesi ve kişilik türleri ile aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde demografik özelliklere yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümünde kariyer algılarına ölçmeye yönelik ‘Örgütsel Kariyer Yönetimi uygulamaları algılama ölçeği’ uygulanmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise kişilik özeliklerini ölçmeye yönelik ‘Kişiliğin Beş Temel Özelliği’ ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20TR paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma hizmet sektöründe çalışanlara yapılmıştır. Araştırma sahası olarak Ankara ili seçilmiş olup toplam 401 çalışan ile anket yapılmıştır. Son olarak da araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmada beş faktör kişilik boyutları ile kariyer değerleri boyutları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Beş faktör kişilik alt boyutları ile örgütsel kariyer yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile ele alındığında, çalışanların beş faktör kişilik alt boyut algıları ile örgütsel kariyer yönetim uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, çalışanların dışadönük kişilik özellikleri arttıkça örgütsel kariyer yönetimi uygulamalarına ilişkin algılarının da arttığı ve çalışanların uyumluluk özellikleri arttıkça örgütsel kariyer yönetimi uygulamalarına ait algılarının da arttığı görülmektedir.

Yayınlanmış

2021-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Üfelek, Özge ., & YAVUZ , E. . (2021). Kişilik Tipleri İle Kariyer Algısı ve Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(3), 289–313. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.102

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri