ÇALIŞANLARIN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIM DÜZEYLERİNİN, MUTLULUK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

Yazarlar

  • Yiğit GÜVEN Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye(ygtguven@gmail.com)
  • Ercan YAVUZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Dr., Öğr. Üy., Ankara, Türkiye (eyavuz@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Mutluluk, Yaşam kalitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilindeki merkez ilçe belediyelerinde çalışan bireylerin rekreasyonel aktivitelere olan katılım düzeylerinin, bireylerin mutluluklarına ve yaşam kalitelerine olan etkisini incelemek ve bunun yanında aktivitelere katılım sıklığının demografik değişkenlere göre farklılığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda merkez ilçe belediyelerinde çalışan toplamda 412 kişiye araştırmanın ölçeği uygulanmış ve bulgular analiz edildiğinde araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerinin, rekreasyonel aktivitelere katılım düzeylerine pozitif yönde etki ettiği görülmüştür. Buna ek olarak, bireylerin rekreasyonel aktivitelere katılım düzeylerinin de bireylerin mutluluk seviyeleriyle yine pozitif yönde bir ilişkisi olduğu tespit edilmiş, mutluluk seviyesi arttıkça bireyin yaşam kalitesinin de doğru oranda yükseldiği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜVEN, Y., & YAVUZ, E. (2018). ÇALIŞANLARIN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIM DÜZEYLERİNİN, MUTLULUK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(2), 66–78. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/278

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri