ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ANKARA ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Ercan YAVUZ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (eyavuz@gazi.edu.tr)
  • Özgür YAYLA Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (ozguryayla@gazi.edu.tr)
  • Mehmet İPEK Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye (mehmet.ipek@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Örgüt vatandaşlık, İdari personel, Üniversite

Özet

Bu araştırmada üniversitelerde çalışan idari personelin demografik özelliklerine göre, örgütsel vatandaşlık davranışını algılama düzeylerinde farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Ankara'da kamu ve vakıf üniversitelerinde çalışan yaklaşık olarak 21.000 idari personel araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 20TR paket programına aktarılarak analiz edilmiş, değişken yapısına dayalı olarak frekans tablolarından faydalanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılıklar t testi ve ANOVA testi ile ölçülmüştür. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık algılarının demografik değişkenlere göre farklılıkları incelendiğinde çalışanların yaşlarına, eğitim durumlarına, çalışma sürelerine, aylık gelirlerine ve çalışılan üniversite türüne göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel vatandaşlık algılarını ölçmeye ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde 32-38 yaş arası çalışanların algıları daha olumludur. Ayrıca çalışanların örgütsel vatandaşlık algıları; öğrenim düzeyi arttıkça örgütsel vatandaşlık algılarının da önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, E., YAYLA, Özgür, & İPEK, M. (2017). ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ANKARA ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(3), 122–133. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/204

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri